28.2.2018.

Bruxelles, 27. veljače 2018. - Veleposlanici EU-a 23. veljače odobrili su privremeni sporazum o četiri zakonska prijedloga paketa o otpadu koji je postignut s Europskim parlamentom 18. prosinca prošle godine. Paket o otpadu povećat će stopu recikliranja te tako pridonijeti stvaranju kružnog gospodarstva. Također će poboljšati način na koji se gospodari otpadom i potaknuti ponovnu upotrebu vrijednog materijala iz otpada.

Nova pravila uspostavljaju pravno obvezujuće ciljeve za recikliranje otpada i smanjenje odlaganja otpada s fiksnim rokovima. Ti će ciljevi povećati udio reciklažnog komunalnog i ambalažnog otpada, s posebnim ciljevima za recikliranje materijala koji se koriste u pakiranju. Pravila uključuju i ciljeve za smanjenje količine komunalnog otpada koji se odlažu na licu mjesta.

Države članice morat će do 1. siječnja 2025. godine uspostaviti odvojeno prikupljanje tekstila i opasnog otpada iz kućanstava. Osim toga, moraju također osigurati odvojeno prikupljanje ili recikliranje biološkog otpada na mjestu nastajanja (npr. kod kućnog kompostiranja) do 31. prosinca 2023. godine. To je dodatak odvojenom prikupljanju koje već postoji za papir i karton, staklo, metal i plastiku. Ovi ciljevi potaknut će veće recikliranje ambalažnog pakiranja i onog za ponovnu upotrebu.

Ovaj paket također uspostavlja minimalne zahtjeve za sve sustave proširene odgovornosti proizvođača. Proizvođači proizvoda pod tim programima moraju preuzeti odgovornost za upravljanje svim fazama otpada pri proizvodnji svojih proizvoda. Proizvođači će u tu svrhu morati platiti financijski doprinos. Osim toga, u EU zakonodavstvo je uvedena obaveza primjene shema proširene odgovornosti proizvođača za svu ambalažu.

Odlaganje otpada onečišćava površinske i podzemne vode, tlo i zrak. Pravila, stoga, sadrže i posebne ciljeve za smanjenje odlagališta. Države članice će nastojati osigurati da se od 2030. godine na odlagalištu ne smije prihvaćati sav otpad prikladan za reciklažu ili druge oporabe, posebno kada je riječ o komunalnom otpadu. Jedina iznimka odnosi se na otpad za koji odlaganje može osigurati najbolji ekološki ishod. Osim toga, države članice će osigurati da do 2035. godine količina odlaganja komunalnog otpada bude smanjena na 10%, ili manja od ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada.

Sveukupno gledano, države članice smatraju da će primjena ovih ciljeva širom EU stvoriti priliku za EU industriju za investiranje u nove tehnologije i tehnologije recikliranja.

Ovo revidirano zakonodavstvo rješava pitanja okoliša s transnacionalnim implikacijama, uključujući učinke neprimjerenog gospodarenja otpadom na emisije stakleničkih plinova, onečišćenje zraka i stvaranje otpada, uključujući i otpad u moru. Ono također osigurava da se vrijedni materijal iz otpada učinkovito iskoriste, recikliraju te se tako njihova vrijednost ponovno vrati u europsko gospodarstvo i potpomogne kretnju ka kružnom gospodarstvu gdje se otpad postupno koristi kao resurs te se stvaraju nove ekonomske prilike. Nova pravila imaju za cilj smanjiti ovisnost EU-a o uvozu sirovina promicanjem pametne, učinkovite i racionalne upotrebe prirodnih resursa.

Sada kada su veleposlanici EU-a 18. prosinca protekle godine odobrili privremeni sporazum između estonskog predsjedništva i Europskog parlamenta, pravila će biti podnesena Europskom parlamentu na glasovanje, potom i Vijeću za konačno usvajanje, a stupit će na snagu 20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu.

Članak preuzet s: croenergo.eu

26.2.2018.

Ovom Uredbom se utvrđuje financijska struktura omotnice za program izravnih plaćanja u 2017. godini koju čine sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i dopunska nacionalna izravna plaćanja, sukladno ukupnoj nacionalnoj  gornjoj granici za 2017. godinu te planiranim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Uredbu o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja potražite OVDJE

26.2.2018.

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (OVDJE). Njime se omogućava upis državnog poljoprivrednog zemljišta u ARKOD samo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu/posjedu uz iznimku upisa privatnog zemljišta bez dokaza o vlasništvu/posjedu, ali uz obvezu dokazivanja obavljanja poljoprivredne aktivnosti na parceli putem geotagiranih fotografija.

U ARKOD se mora upisati svo zemljište bez obzira koristi li netko za to zemljište potporu (izravna plaćanja) ili ne. Pravilnik omogućava javnu objavu podataka o ARKOD parceli, uključujući naziv poljoprivrednog gospodarstva koji koristi parcelu. Uvedena je i šifra korištenja za privremeno neodržavane poljoprivredne parcele utvrđene kontrolom na terenu. Na taj način će se spriječiti podnošenje zahtjeva za potporu za neodržavanu parcelu dok korisnik ne dokaže obavljanje poljoprivredne aktivnosti na njoj. Ako poljoprivrednik ne dostavi dokaz da je na istoj proveo određenu poljoprivrednu aktivnost u razdoblju od dvije godine parcela će se brisati iz ARKOD-a. Unapređuje se i pojednostavljuje sustav temeljem nalaza kontrole na terenu, ograničava zlouporaba i špekulacija prilikom upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, omogućuje se bolja kontrola korištenja, transparentnost sustava te javna objava korisnika svih ARKOD parcela.

 

Javna rasprava o EU fondovima

Ponedjeljak, 26 Veljača 2018 09:37 Novosti

26.2.2018.

 

Europska komisija će 2018. godine podnijeti sveobuhvatne prijedloge za sljedeću generaciju financijskih programa za višegodišnji financijski okvir nakon 2020. godine, što je dugoročni proračun EU-a. Prijedlozi Komisije bit će osmišljeni kako bi se EU orijentirala na ono što je najvažnije na područjima gdje može postići više od država članica koje djeluju same. To zahtijeva pažljivu procjenu onoga što je funkcioniralo dobro u prošlosti i što bi se moglo poboljšati u budućnosti. 

Ova konzultacija je sastavni dio procesa i njezin je cilj prikupiti stavove svih zainteresiranih strana o tome kako najbolje iskoristiti svaki euro proračuna EU.

 

Detaljnije informacije potražite OVDJE

21.2.2018.

I.PREDMET JAVNOG POZIVA:

– podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Županije

– donacije i sponzorstva

– jednodnevne i višednevne manifestacije (obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica

– organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično)

II.OPĆI UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Korisnici županijskih sredstava iz točke I. ovog Javnog Poziva su Udruge građana

Najviši ukupni godišnji iznos sufinanciranja za tekuću godinu koju Korisnik može ostvariti po projektu odnosno aktivnosti je 20. 000,00 kuna a najmanji iznos je 1.000,00 kuna

Sredstva za sufinanciranje navedenih aktivnosti osigurana su u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, Razdjel 1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, Glava 1. Predstavničko i izvršno tijelo, Program 1003 Program pokroviteljstva, Aktivnost A100301 Pokroviteljstva, u ukupnom iznosu 300.000,00 kn.

Odobrena novčana sredstva Korisnik je dužan utrošiti namjenski u skladu s važećim zakonskim propisima.

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA SUFINANCIRANJA:

1. Značaj programa za Dubrovačko-neretvansku županiju

2. Uključenost drugih institucija i subjekata u provedbi projekta

3. Koristi od projekta/aktivnosti za širu zajednicu;

IV. NAČIN DODJELE SREDSTAVA

Pristigle zahtjeve po javnom pozivu razmatra tročlano Povjerenstvo za odabir projekata, koje imenuje župan.

Na prijedlog Povjerenstva Odluku o podršci sufinanciranju projekta i rasporedu sredstava donosi župan.

Po odobrenju sredstava Korisnik potpisuje Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Županijom. Ugovorom je definiran iznos, namjena, rokovi izvršenja, način praćenja realizacije projekta te druga prava i obveze Korisnika financijskih sredstava.

Nepotpuni zahtjevi se odbacuju, a odbijaju oni zahtjevi koji ne ispunjavaju propisane uvjete javnog poziva, o čemu Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine obavještava podnositelje zahtjeva. Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na odluku o neispunjenju propisanih uvjeta natječaja u roku od 8 dana o zaprimanja obavijesti.

Smatra se da ne ispunjavaju uvjete javnog poziva one udruge koje nisu dostavile odgovarajuće izvješće o utrošku sredstava dodijeljenih u 2017. godini.

Povjerenstvo se sastaje i razmatra pristigle zahtjeve periodično.

IV.OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je dužan dostaviti izvješće najkasnije u roku od 30 dana po realizaciji odobrenog projekta/aktivnosti ili utrošku dobivenih sredstava.

Ukoliko se utvrdi da je priložena neistinita dokumentacija ili se utvrdi da su nenamjenski utrošena dobivena sredstva, isti je iznos dužan vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih donacija i pomoći u narednih pet (5) godina.

Korisnici županijskih sredstava moraju imati podmirene sve obveze prema Republici Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Županija ne snosi odgovornost za nezakonito poslovanja udruge.

V. POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE PO OVOM JAVNOM POZIVU:

Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija:

– Izjavu da je udruga uskladila statut s odredbama novog Zakona o udrugama (NN, br. 74/14). izjavu o nepostojanju duga s osnova poreza, doprinosa i drugih davanja prema državnom proračunu te izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja aktivnosti. (Županija zadržava pravo prije potpisivanja ugovora zatražiti odgovarajuće dokaze na okolnosti sadržane u izjavi)

– izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

– obrazac proračuna

Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije.

Zahtjev se podnosi na obrascu koji će korisnicima biti dostupan Upravnom odjelu za poslove župana i županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije te na službenim Internet stranicama Županije.

Zahtjevi koji nisu potpuni i za koje nije dostavljena vjerodostojna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Županija zadržava pravo djelomičnog financiranja projekta/aktivnosti, kao i odbijanja zahtjeva koji nisu u skladu s navedenim kriterijima i koji se ocijene kao neprihvatljivi.

VI. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI:

Podnositelj zahtjeva je dužan dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom “Projekt podrške razvoju udruga u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2018. godinu”.

VII. VRIJEMA TRAJANJA NATJEČAJA:

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2018. godine.

VIII. INFORMACIJE:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine

Dokumentaciju za Javni poziv potražite OVDJE

21.2.2018.

Putem portala e-savjetovanje, u javnu raspravu pušten je Nacrt pravilnika o provedbi mjere 17 “Upravljanje rizicima”, podmjere 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U e-savjetovanje možete se uključiti putem sljedeće poveznice OVDJE

Pozivaju se svi zainteresirani dionici da dostave svoje konstruktivne prijedloge završno s 5. ožujka 2018. godine.

20.2.2018.

Ministarstvo poljoprivrede organizira informativnu radionicu koja će se 26. veljače 2018. s početkom u 10 sati u kino dvorani Ministarstva gospodarstva, Vukovarska 78, Zagreb, održati za Mjeru 16 – Suradnja, s fokusom na prvi natječaj za tip operacije 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.1.2. za koji će prijave biti otvorene od 1. ožujka do 3. travnja 2018.

Pozivaju se svi zainteresirani da se pridruže informativnim radionicama.

Prijavu za navedenu informativnu radionicu potražite OVDJE

16.2.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede poziva sve korisnike operacije 7.2.2. s kojima su potpisani ugovori o financiranju na radionice o daljnjim provedbenim aktivnostima u sklopu projekta.

Tema radionice je: Priprema i provedba postupka javne nabave u sklopu projekta financiranog iz Mjere 7 PRR

Radionice će se održati 27. i 28. veljače 2018. godine s početkom u 10 sati u kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Obzirom na broj korisnika i kapacitet dvorane, radionice će se održati u dva termina, prema rasporedu u nastavku obavijesti.

U svrhu olakšanja pripreme dokumentacije o nabavi, Agencija za plaćanja je pripremila i objavila nacrt dokumentacije o nabavi koji korisnicima može pomoći u pripremi i provedbi postupka javne nabave - http://www.apprrr.hr/Download.ashx?FileID=1cda0071-bea8-4126-9de4-85fd942e2ace  

1. dan radionice 27. veljače 2018. godine za korisnike s područja:

Brodsko-posavske županije

Koprivničko-križevačke županije

Krapinsko-zagorske županije

Međimurske županije

Osječko-baranjske županije

Požeško-slavonske županije

Virovitičko-podravske županije

Vukovarsko-srijemske županije

2. dan radionice 28. veljače 2018. godine za korisnike s područja

Bjelovarsko-bilogorske županije

Dubrovačko-neretvanske županije

Istarske županije

Karlovačke županije

Ličko-senjske županije

Primorsko-goranske županije

Sisačko-moslavačke županije

Splitsko-dalmatinske županije

Šibensko-kninske županije

Varaždinske županije

Zadarske županije

Zagrebačke županije

14.12.2018.

Savjetodavna služba objavila je novi kalkulator za izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (FADN kalkulator). Navedeni kalkulator objavljen je i na službenim stranicama savjetodavne službe, a možete ga preuzeti i OVDJE

14.2.2018.

Isplata prve rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima za proizvodnu 2017. godinu počinje u ponedjeljak 19. veljače 2018. godine. Za isplatu je osigurano 1.073.655.324,13 kuna, a primit će ih oko 100 tisuća poljoprivrednih gospodarstva koja su podnijela Jedinstveni zahtjev u 2017. godini te prošla kontrole Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Izravna plaćanja dodjeljuju se samo aktivnim poljoprivrednicima koji imaju najmanje jedan hektar poljoprivrednog zemljišta i koji se u obavljanju poljoprivredne djelatnosti pridržavaju postupaka kojima se štiti okoliš, zdravlje ljudi, životinja i bilja.  

U studenom prošle godine poljoprivrednicima je isplaćeno 948 milijuna kuna predujma izravne potpore za 2017. godinu. U prvom dijelu isplate koja započinje u ponedjeljak, isplatit će se ukupno 1.073.655.324,13 kuna. Sredstva su namijenjena za sljedeće potpore: osnovno plaćanje, zeleno plaćanje, preraspodijeljeno plaćanje, proizvodno vezana plaćanja za: krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze, povrće, voće, šećernu repu i krmno proteinske usjeve.

U drugom dijelu isplate, koja će uslijediti u svibnju, poljoprivrednicima će biti isplaćeno 1.225.821.137,99 kuna za preostali dio izravne potpore i osjetljive sektore (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan i maslinovo ulje,) te za IAKS mjere ruralnog razvoj (Mjera 10 - Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, Mjera 11 - Ekološki uzgoj, Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima).

Prije isplate provest će se prijeboj potpora s poreznim dugom, ali samo na iznosima koji se financiraju iz proračuna RH. Poljoprivrednici koji su prijavili, pored redovnih, zaštićene račune dobit će iznos potpore do 50.000,00 kn na zaštićeni račun, a ostali iznos potpore na redovni račun. 

Nakon što isplata završi, poljoprivrednici mogu dobiti informaciju o isplaćenim potporama telefonskim pozivom u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili e-poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz predočenje svog Matičnog identifikacijskog broja poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG).

Izvor: mps.hr 

Kalendar događanja

« Rujan 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30