04.10.2016.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za mjeru M17 Upravljanje rizicima, podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka. Vodič sadrži informacije o upisu u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, podnošenju Zahtjeva za potporu, preuzimanju akata i podnošenju prigovora, ostalim obvezama korisnika te kontaktima za dodatne informacije. Vodič možete pregledati OVDJE

04.10.2016.
U Narodnim novinama broj 81 od 09. rujna 2016. godine objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. U navedenom Pravilniku sukladno članku 8. stavku 1. prihvatljive za potporu su proizvođačke organizacije priznate u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (»Narodne novine«, br. 81/15, 97/15, 100/15, 101/15 i 124/15). Također, sukladno članku 5. Pravilnika prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje, a u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. Nadalje, sukladno članku 8. stavku 2. Pravilnika proizvođačke organizacije u obvezi su sastaviti poslovni plan za petogodišnje razdoblje, a koji dostavljaju Ministarstvu na odobravanje. Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu su: 1) poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije, 2) sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije, 3) komercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili 4) centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja.
Prihvatljivi troškovi su:
1)   administrativni troškovi, 2)troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora, 3) troškovi (koncentriranja proizvoda) udruženog stavljanja na tržište (plasiranja) proizvoda vlastitih članova, 4) troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko, 5) kupnja informatičke opreme i tehnologije, 6) trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili 7) troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.
Detaljna lista prihvatljivih troškova biti će objavljena uz natječaj.
Sadržaj poslovnog plana preuzmite OVDJE

04.10.2016.Preuzeto sa službenih stranica Ministarstva poljoprivrede: 
Ministarstvo poljoprivrede je poučeno lošim iskustvima prvih natječaja za tip operacija 4.1.1. i 4.2.1.Mjere 4 Programa ruralnog razvoja pristupilo opsežnoj analizi provedbenih propisa Programa. Rezultat te analize je Nacrt Pravilnika o provedbi mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda koji su trenutno u fazi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.U odnosu na stari Pravilnik za provedbu 4.1.1., prijedlog novog Pravilnika sadrži niz novih i izmijenjenih odredbi sa svrhom pravednijeg i transparentnijeg povlačenja sredstava i ispunjenja ciljeva Programa, kojima novac želimo usmjeriti u ruralni prostor, odnosno ulaganje u poljoprivredu i proizvodnju hrane. Pri tome se želi postići rast i razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstva i jačanje njihove uloge u lancu hrane. Nije u skladu s ciljevima Programa da mali broj velikih subjekata povuče glavninu sredstava. Stoga je bilo nužno Pravilnikom definirati način provedbe koji će omogućiti pravične uvjete sudjelovanja na natječajima proizvođačima različitih kapaciteta proizvodnje. U pogledu intenziteta potpore predloženo je da maksimalni intenzitet kombinirane potpore može biti do 70 % za razliku od starog Pravilnika koji je omogućavao do 90 % sufinanciranja i špekulativna ulaganja. Najviša vrijednost javne potpore ne može iznositi više od 1.000.000 eura po projektu umjesto 2 odnosno 3 mil. eura za prioritetne sektore- voće i povrće, stočarstvo uključujući peradarstvo kako je bilo regulirano starim Pravilnikom. Najviša vrijednost odobrene javne potpore po projektu za ulaganja isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, te gospodarskih vozila može iznositi 300.000 eura umjesto do sada mogućih 1 mil. eura. Zajednički projekti omogućeni su isključivo za mikro i mala poduzeća dok je stari Pravilnik omogućavao isto za sve oblike i sektore, a najviša vrijednost odobrene javne potpore ne može iznositi više od 1.000.000 eura (do sada 5 mil. eura). Zajednički projekti mogu biti realizirani samo za dio prihvatljivih ulaganja i to onih kod kojih zajedničko ulaganje i ima smisla (skladišta, hladnjače i prostori za doradu proizvoda, zajedničko korištenje strojeva i opreme i sl.) Svi korisnici zajedničkog projekta moraju udovoljiti propisanim uvjetima ovog Pravilnika što do sada nije bio uvjet, a korisnik zajedničkog projekta ne može samostalno podnijeti Zahtjev za potporu na istom natječaju što je također bilo dozvoljeno starim Pravilnikom. Prijedlogom Pravilnika povezana društva smatraju se jednim korisnikom te isti može podnijeti jedan zahtjev za potporu po natječaju. Do sada su sva povezana poduzeća mogla podnijeti Zahtjev za potporu. Mladi poljoprivrednik može ostvariti do naviše 70 % od propisane najviše vrijednost odobrene javne potpore po projektu što do sada nije bilo ograničeno. Da bi ostvario uvjet prihvatljivosti korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu sukladno Zakonu o poljoprivredi. Cilj Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda je omogućiti povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost. Podmjera pridonosi i povećanju konkurentnosti hrvatskih proizvoda i rastu zapošljavanja u ruralnom području. Nadalje, omogućava modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta kao i  uvođenje inovativnih praksi u prerađivačke kapacitete i investicije usmjerene na energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. Također ulaganjem u izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora koja će se koristiti za preradu hrane doprinosi povećanju učinkovitog korištenja energije te pomaže opskrbu i uporabu energije iz nusprodukata obnovljivih izvora. Prijedlogom Pravilnika dodane su preciznije definicije nepravilnosti, sumnje na prijevaru, povezanih društava, javnih rashoda i sl., a jasnije su definirani i korisnici. Maksimalni intenzitet kombinirane potpore može biti do 50 %, odnosno 70%, ali samo za proizvođačke organizacije. Povezana poduzeća smatraju se jednim (1) korisnikom te isti može podnijeti jedan (1) zahtjev za potporu (do sada su sva povezana poduzeća mogla podnijeti Zahtjev za potporu). Najviša vrijednost javne potpore ne može iznositi više od 2.000.000 eura po projektu dok je do sada bilo moguće ostvariti 3, odnosno 5 mil. eura za prioritetne sektore mesa i mlijeka. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika ili registriran za djelatnost prerade najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu što do sada nije bilo propisano. Korisnici u poteškoćama nisu prihvatljivi korisnici, a to su svi oni u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidaciji sukladno Smjernicama o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C 249/01, 31.7.2014.) Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca sudjelovali su u radu Povjerenstva za izradu prijedloga ovih Pravilnika. U dostavljenim prijedlozima tražili su:
- 4.1. ograničenje intenziteta potpore na 50%, uz moguća dodatna povećanja intenziteta potpore za 10% u posebnim slučajevima i sveukupno ograničenje od 70% (usvojeno povećanje za dodatnih 20 bodova za mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, ulaganja u planinska područja i područja s posebnim ograničenjima i dr. )
- 4.2. ograničenje intenziteta potpore na 50% (intenzitet potpore 70%)
- 4.1. maksimalni intenzitet potpore za prioritetne sektore 3 milijuna Eura, za ostale sektore 2 milijuna eura, a za mehanizaciju 300.000 eura (usvojeno ograničenje za mehanizaciju)
- 4.2. maksimalni intenzitet potpore za prioritetne sektore 5 milijuna eura, a za ostale 3 milijuna eura,
- 4.1. povezana poduzeća mogu se javiti s više projekata na jednom natječaju, no zbirna potpora na jednom natječaju limitirana na 5 milijuna eura po natječaju (Ministarstvo ostaje pri prijedlogu da se povezana poduzeća kako su definirana Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 i/ili Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 smatraju istim korisnikom te se na natječaju za istu operaciju može podnijeti samo jedan (1) Zahtjev za potporu po korisniku). 
- 4.2. povezana poduzeća mogu se javiti s više projekata na jednom natječaju, no zbirna potpora na jednom natječaju limitirana na 8 milijuna eura po natječaju (Ministarstvo ostaje pri prijedlogu da se povezana poduzeća kako su definirana Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 i/ili Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 smatraju istim korisnikom te se na natječaju za istu operaciju može podnijeti samo jedan (1) Zahtjev za potporu po korisniku). U intenzivnim razgovorima na sjednicama Povjerenstva, ali i na sastancima na razini Kabineta, Ministarstvo je saslušalo argumente HUP-a i HGK te se o njima i pismeno očitovalo. Nadalje, Ministarstvo je saslušalo i argumente drugih dionika ruralnog prostora koji sudjeluju u ovom procesu te je u javnu raspravu poslalo rješenje koje održava potrebe hrvatske poljoprivrede. Javna rasprava traje do 10. listopada stoga pozivamo sve zainteresirane strane da putem e-savjetovanja dostave svoje prijedloge i komentare kako bi konačan propis bio što kvalitetniji, što bliži ispunjenu ciljeva Programa ruralnog razvoja i kako bi se sredstva koja su nam na raspolaganju iskoristila na najbolji mogući način uz poštivanje svih nacionalnih i EU pravila. Ministarstvo drži kako jednostrane odluke i napuštanje dijaloga nisu rješenje. Pritisci i optužbe neće nas obeshrabriti. Oni koji stoje iza toga trebali bi se zapitati koliko je situacija na prvom natječaju i njihova krivica, jer su sudjelovali na izradi starog pravilnika. Ministarstvo će nastaviti s radom u najboljoj vjeri, u okviru povjerenih ovlasti i sukladno ciljevima Vlade RH.

06.10.2016.

Svjetski dan cerebralne paralize koji se obilježava prve srijede u mjesecu listopadu, pokret je osoba s cerebralnom paralizom, njihovih obitelji i organizacija koje ih podržavaju, u više od 50 zemalja svijeta. Vizija pokreta je osigurati djeci i odraslima s cerebralnom paralizom ista prava, pristup i mogućnosti u društvu. Udruga osoba s invaliditetom “Prijatelj“, zajedno sa svojim članovima, volonterima i zaposlenicima na simboličan način je obilježila Svjetski dan cerebralne paralize. Pokret koji se širi po cijelom svijetu “JA SAM OVDJE“, pokrenut od Svjetske organizacije o cerebralnoj paralizi, predlaže 6 promjena koje možemo i sami napraviti. Područja na kojima možemo napraviti promjene: javna svijest o cp-u, građanska prava osoba s cp-om, kvaliteta života, dostupnost medicinskih i terapeutskih usluga, obrazovanje i doprinos društvu odnosno zapošljavanje osoba s cp-om. ”Razmišljali smo što od ovih područja danas napraviti, kojim aktivnostima bar pokušati promijeniti svijest…; bilo je svakojakih ideja…ali smo na prijedlog jednog aktivnog člana kojeg smo objeručke prihvatili – odlučili – piti kavu, sok, jesti kekse, igrati se društvenih igara, slikavati se, smijati se, razgovarati i uživati u prekrasnom sunčanom danu! I time smo svoj doprinos dali poboljšanju kvalitete života, ne samo osoba s cerebralnom paralizom već sviju nas u UOSI Prijatelj.

S druge strane članovi, zaposlenici, volonteri Udruge cerebralne i dječje paralize doline Neretve Leptirići i zainteresirani građani obilježili su Svjetski dan cerebralne paralize u sjedištu udruge u Pločama i Kabinetu za terapiju u Metkoviću “Kreativnom radionicom za finu motoriku” i druženjem. Stručna služba Udruge organizirala je radionicu u suradnji s dva posebna odjela učenika Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića. Leptirići se posebno zahvaljuju svojim zaposlenicama Ireni, Miri i Antoniji, roditeljima koji su donijeli tortu i kolače, te svima ostalima koji su na bilo koji način pomogli u organizaciji kako bi naše okupljanje i obilježavanje Svjetskog dana cerebralne paralize proteklo u zaista prekrasnoj atmosferi. Također na podršci veliko hvala  ravnateljici, stručnoj službi, učiteljicama, učenicima i asistentima O.Š.Stjepana Radića i članovima biciklističkog kluba Relaks.

08.10.2016.

U srijedu 5. listopada 2016. godine u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, predstavljen je informatički sustav podataka i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti, rezultate testiranja različitih modela i smjernice za izradu novog indeksa razvijenosti. Izdvajanje potpomognutih područja (I. i II. Skupina JLS prema indeksu razvijenosti i I. skupina županija, svi s indeksom razvijenosti manjim od 75% prosjeka Republike Hrvatske) kao slabije razvijenih područja čiji razvoj država dodatno potiče, kao i povezivanja intenziteta poticaja prema stupnju razvijenosti, naљlo je od uvođenja 2009. godine široku primjenu.Između ostalog, indeks razvijenosti koristi se, tamo gdje god je to opravdano i primjenjivo i u selekcijskim kriterijima za odabir operacija koje se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih instrumenata (ESI fondovi). Pet godina korištenja indeksa razvijenosti te praćenje promjena u vrijednostima indeksa razvijenosti na godišnjoj osnovi, kao i sve učestalije primjedbe s terena vezano za potencijalne nedostatke metodologije izračuna indeksa razvijenosti, ponajprije vezano za korištene pokazatelje te udio pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti indeksa razvijenosti, bili su temelj za donoљenje odluke o pokretanju evaluacije postojećeg modela i pristupanje izmjeni odnosno doradi modela za izračun indeksa razvijenosti. U tom kontekstu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU odlučilo je uspostaviti informatički sustav podataka i pokazatelja potrebnih za evaluaciju te modeliranje i testiranje različitih varijanti modela koji u konačnici trebaju rezultirati poboljšanim modelom izračuna indeksa razvijenosti, te je u tu svrhu, slijedom provedenog postupka javne nabave, izabran izvođač Cler d.o.o. iz Rijeke (Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci). Izrađeni sustav pokazatelja i podataka sadržava raspoložive podatke na lokalnoj i regionalnoj razini, a odnosi se na:
a )  Fiskalne pokazatelje za JLS i JP(R)S;
b) Osnovne opće pokazatelje za JLS i JP(R)S;
c) Demografske, ekonomske i strukturne pokazatelje, korištene u dosadašnjim modelima izdvajanja slabije razvijenih područja u RH;
Različite varijante izračuna indeksa razvijenosti za JLS i JP(R)S. Slijedom analitičkih izraza i modela iz dosadaљnjih analitičkih podloga, kao i dodatnim razmatranjem preporuka iz novijih istraživanja na ovu temu, dosada su testirane različite varijante jednostrukog kompozitnog indeksa (Promjenom udjela pojedinih pokazatelja, zamjenom postojećih i /ili dodavanjem novih pokazatelja) i dvojnog kompozitnog indeksa koji se sastoji od ekonomskog i demografskog indeksa, a kategorije razvijenosti se određuje njihovom kombinacijom.

08.10.2016.

U okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG Mediteran 2014. – 2020., Regionalnoj razvojnoj agenciji DUNEA-i odobrena su tri nova projekta. Ukupno je odobreno 49 projekata, od 375 zaprimljenih projektnih prijedloga. Na području Dubrovačko-neretvanske županije provodit će se projekti BLUMED, CO-EVOLVE i SHERPA, ukupne vrijednost 4,9 milijuna eura, od čega je za provedbu na području Dubrovačko-neretvanske županije planiran ukupni iznos od 693.400 eura, odnosno oko 5,2 milijuna kuna. Projekt ‘Razmjena znanja za energetsku obnovu u zgradama javne uprave’ (engl. SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administration) – SHERPA, vrijedan je 3,6 milijuna eura, a proračun DUNEA-e kao partnera iznosi 202.500 eura, od čega su 85 posto bespovratna sredstva EU. Cilj projekta, čiji je nositelj Regija Catalonia, jest ojačati kapacitete javnih uprava na regionalnoj i lokalnoj razini u svrhu poboljšanja i povećanja energetske učinkovitosti u javnim zgradama i smanjenja emisija CO2. Drugi projekt je ‘Promicanje međusektorske suradnje svih ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma’ (engl. Promoting The Co-Evolution Of Human Activities And Natural Systems For The Development Of Sustainable Coastal And Maritime Tourism) CO-EVOLVE. Vrijedan je 3 milijuna eura, od čega je proračun DUNEA-e 215.000 eura. Nositelj projekta je Region of East Macedonia and Thrace (Grčka), a cilj je zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih bogatstva Mediterana, unaprjeđenje politike održivog razvoja za učinkovitiju valorizaciju prirodnih resursa i kulturne baštine te razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma u MED području. Treći projekt BLUEMED odnosi se na planiranje/ispitivanje/upravljanje podvodnim muzejima, ronilačkim parkovima i centrima za promicanje znanja s ciljem razvoja održivog turizma i promocije Plavog rasta u obalnom području i otocima Mediterana. Proračun iznosi 2,8 milijuna eura, a na aktivnosti DUNEA-e otpada 275.900 eura. Glavni cilj je valorizacija i zaštita podmorskih prirodnih i kulturnih nalazišta, a između ostalog se planira izrada multi-disciplinarnih planova za razvoj podvodnih muzeja, ronilačkih parkova i centara za promicanje znanja na četiri pilot područja. Pilot područje za provedbu aktivnosti na prostoru Dubrovačko-neretvanske županije je jedno od podmorskih arheoloških nalazišta ispred Cavtata.
Izvor: edubrovnik

Već desetu godinu za redom u organizaciji Udruga Deša – Dubrovnik i Dubrovačka naranča te u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom – županijskom komorom Dubrovnik organiziran je ”Hrvatski festival džema, pekmeza i marmalade”. Festival se održao 1. i 2. listopada 2016. na Trgu Luža u Dubroviku, gdje su 28 prijavljenih izlagača izlagali svoje autohtone gastro proizvode. 10. Hrvatski festival džema, pekmeza i marmalade, sada je već tradicionalna, manifestacija koja za svoj cilj ima promociju malih proizvođača, ali i promociju bogate kulturne baštine iz različitih krajeva. Osim tradicionalnih gastro specijaliteta, posjetitelji ove manifestacije, tako su imali prilike uživati i raznolikosti narodnih nošnji koje su predstavljene na festivalu.
Zasigurno ono što je ovaj festival džema, pekmeza i marmalade, činilo posebnim je i to što  je u sebi imao i natjecateljsku notu. U sklopu manifestacije bilo je organizirano ocjenjivanje proizvoda u četiri kategorije za najbolji pekmez, marmeladu, džem i extra džem, po četiri kriterija: okusu, boji, mirisu i konzistenciji.  Naime, u laboratoriju Zavoda za mediteranske kulture, Sveučilišta u Dubrovniku provedene su analize pristiglih uzoraka voćnih proizvoda svrstanih u četiri kategorije: džem, ekstra džem, pekmez i marmelada. Po propisanim metodama određivani su im udjeli ukupnih šećera, kao osnovnog parametra koji je propisan Pravilnikom o voćnim džemovima, i pH vrijednost. Tročlana stručna komisija (koja je vjerujemo imala ”puna usta” posla) je u Laboratoriju za senzorna ispitivanja Zavoda za mediteranske kulture kušala i ocijenila svaki uzorak, a nagrađeni su proizvodi iz sve četiri kategorije koji su senzorski najbolje ocjenjeni i koji su zadovoljili propisane kriterije. Pokrovitelji manifestacije i ove godine su bili Grad Dubrovnik, Dubrovačko – neretvanska županija, Turistička zajednica Grada Dubrovnika kroz projekt ”SUSY Europska Unija”. Ovim putem čestitamo organizatorima na odlično obavljenom poslu, kao i svim natjecateljima, a posebno dobitnicima!

 Slika zaslona mala

10/10/2016.

Dosadašnja potpora osiguranju od mogućih šteta poljoprivrednoj proizvodnji osiguravala se iz Državnog proračuna, a pokrivala je najviše 25% ukupne premije osiguranja koju su poljoprivrednici platili. Za police osiguranja koje pokrivaju poljoprivrednu proizvodnju u 2016. godini vrijede drugačija pravila. Novac je osiguran u PRR u okviru Mjere 17 "Upravljanje rizicima" podmjere 17.1. "Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka" korisnicima se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka. Prema novom modelu polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30% - od jednog ili više štetnih događaja, i to: – nepovoljne klimatske prilike, – životinjske i biljne bolesti, – najezda nametnika, – okolišni incidenti i/ili – mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode.
Poljoprivrednik mora sklopiti policu osiguranja s nekom osiguravajućom kućom u RH u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom – a da bi ostvario povrat od 65% vrijednosti  premije osiguranja, najviše 75.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) godišnje po korisniku, premija mora biti u cijelosti plaćena. Potporu u okviru mjere 17 mogu ostvariti fizičke ili pravne osobe ili grupe upisane u Upisnik poljoprivrednika, zemlja mora biti registrirana u ARKOD, a stoka u JRDŽ. Korisnik podnosi zahtjev za ostvarivanje potpore Agenciji za plaćanja isključivo elektroničkim putem, putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET jednom godišnje, u periodu od 1. listopada do 30. studenoga tekuće godine. Korisnici su dužni Agenciji dostaviti i Potvrdu o podnošenju Zahtjeva u fizičkom obliku – u jedan od 5 regionalnih ureda (Osijek, Bjelovar, Zagreb, Rijeka i Split).

10.10.2016.

Počelo je odbrojavanje do velikog volonterskog projekta '72 sata bez kompromisa', koji će treću godinu zaredom uključiti više od 1500 mladih iz Zagreba, Splita, Zadra, Dubrovnika i Sinja na različitim volonterskim zadacima: od ekoloških i humanitarnih do kreativnih i zabavnih. Trećeg listopadskog vikenda – od 13. do 16. listopada – želja je dobrim djelima preplaviti Hrvatsku i dati priliku mladima da tijekom tri dana, u 72 sata, osjete dobrobit volontiranja te svoj angažman produže na cijelu godinu. Među brojnim akcijama koje se pripremaju ove godine organizatori ističu samo neke: uređivat će se šetnica u Sesvetskom Kraljevcu, čistiti potok u Bistri, družiti s izbjeglicama… U Splitu će volonteri sa stručnom ekipom iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika obaviti više različitih zahvata na novome arheološkom nalazištu kod Solina, u suradnji s Crvenim križem mjerit će se tlak i šećer, a organizira se radionica kulinarstva i šišanje za beskućnike. Poziv mladima da se uključe u ovogodišnju jedinstvenu akciju '72 sata bez kompromisa' uputile su i poznate osobe, pjevači Jacques Houdek i Nina Badrić, sportaši Josip Glasnović i Igor Vori, a na najavnom događaju  - vožnji volonterskim tramvajem po zagrebačkim ulicama – sudjelovali su glumac Robert Kurbaša, gimnastičar Marijo Možnik i pjevačica Ivana Marić.
Još uvijek nije kasno za prijavu na volontersku avanturu, pa organizatori pozivaju mlade između 16 i 30 godina da se prijave za volontiranje još danas (ponedjeljak) do 22 sata  na web stranici www.72sata.hr.

Kalendar događanja

« Siječanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31