4.1.2018.

Uputa je namijenjena školama, ministarstvima, državnim agencijama te JLPRS-u, a odnosi se na knjigovodstveno evidentiranje:

  • EU projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi)
  • projekata prekogranične suradnje
  • Erasmus+ programa
  • školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim i srednjim školama od školske godine 2017./2018.

Odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu uređeno je da se prihodi i rashodi u proračunskom računovodstvu iskazuju uz primjenu modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja. Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja, uz ostalo, znači da se prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, a rashodi na temelju nastanka poslovnoga događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju. Iznimka od ovog pravila je način evidentiranja pomoći od institucija i tijela EU-a i pomoći iz državnoga proračuna na temelju prijenosa EU sredstava (dalje u tekstu: EU pomoći). Naime, sukladno zahtjevima europske statistike, ove pomoći (tekuće i kapitalne) priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata, kako je i uređeno čl. 67. st. 2. Pravilnika. S obzirom na to da se od programskog razdoblja 2014. - 2020. prilikom (su)financiranja nekih programa i projekata iz sredstava EU-a počelo primjenjivati načelo pojednostavljenih troškova (simplified cost option – SCO), ovo pravilo neće se primjenjivati prilikom evidentiranja EU pomoći za projekte koji se financiraju prema načelu pojednostavljenih troškova. Zasad se ovo načelo primjenjuje isključivo u programu Erasmus+ koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Škole najčešće prihode od EU ostvaruju prijenosom od drugih subjekata u sustavu opće države: od ministarstava i agencija kao proračunskih korisnika državnoga proračuna, izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna, proračuna gradova, općina i županija (nadležnih proračuna, ali i nenadležnih) te njihovih proračunskih korisnika. Navedeni prihodi od EU iskazuju se na osnovnim računima podskupina 638 Pomoći na temelju prijenosa EU sredstava i 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna. Ostvarivanje prihoda od EU izravno od institucija i tijela EU-a u sklopu podskupine 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU-a nije često, a uobičajen primjer njegova korištenja su projekti financirani iz programa prekogranične suradnje u kojima sredstva korisnicima projekata dolaze iz inozemstva (izravno od EU ili iz zemalja s kojima Republika Hrvatska provodi programe prekogranične suradnje).

Škole i drugi proračunski korisnici gradova, općina i županija, kao i sami gradovi, općine i županije, sve prihode na temelju prijenosa EU sredstava koje ostvare od ministarstava, agencija, fakulteta, instituta i drugih proračunskih korisnika državnoga proračuna evidentirat će na osnovnom računu 63811 Tekuće pomoći iz državnoga proračuna na temelju prijenosa EU sredstava i 63821 Kapitalne pomoći iz državnoga proračuna na temelju prijenosa EU sredstava.

Ako škola ostvari prihode iz EU-a prijenosom od subjekta izvan općeg proračuna (udruge i druge neprofitne organizacije, trgovačka društva…), neće ih iskazati kao prihode iz EU-a, nego kao donacije (podskupina 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna). Budući da navedeni subjekti EU sredstva mogu ostvariti gotovo isključivo od subjekata u sklopu općeg proračuna, ta EU sredstva već su iskazana kao prihod u sklopu sustava proračuna te kao prijenos EU sredstava izvan sustava do 31. prosinca 2016. (podskupina 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna), odnosno rashod od 1. siječnja 2017. (podskupina 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava i odjeljci 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava i 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava).

Cjelovitu uputu potražite OVDJE

www.mzo.hr 

4.1.2018.

Putem portala e-savjetovanje, u Javnu raspravu je pušten Nacrt pravilnika za mjeru 8, podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U e- savjetovanje se možete uključiti putem sljedeće poveznice, a više informacija o svim otvorenim javnim savjetovanjima možete pronaći ovdje.

Također, portal pruža mogućnost preuzimanja dokumenta u “word” obliku, a rok za dostavu mišljenja, odnosno komentara je završno s 9. veljače 2017. godine.

3.1.2018.

Krajem protekle godine, aktivirana je nova web stranica Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske registrirana na domeni cikloturizam.hr. Time je ostvarena jedna od zadaća iz Akcijskog plana za razvoj cikloturizma i Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. Od velike je to važnosti za kvalitetu i vidljivost rada,  kao i otvorenost za komunikaciju s najširim krugom korisnika, komplementarnih institucija i udruga koje sudjeluju u razvoju i unapređenju cikloturizma Hrvatske te, naravno onih najvažnijih, biciklista, biciklističkih udruga i cikloturista.

Na novoj web stranici www.cikloturizam.hr moći ćete pratiti rad Koordinacijskog tijela i aktivnosti njegovih članica. Biti će dostupne informacije o EuroVelo i međunarodnim biciklističkim rutama u Hrvatskoj, provedenim, aktualnim i budućim projektima koji doprinose razvoju cikloturističke ponude, informacije o događanjima vezanim za biciklizam i cikloturizam, javnim pozivima o mogućnostima financiranja  projekata namijenjenih razvoju biciklističke i cikloturističke infrastrukture i ponude te razne druge teme.

Osnivanje Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske omogućilo je pristupanje u članstvo ECF (Europske biciklističke federacije) koja je nositelj projekta EuroVelo, mreže europskih biciklističkih ruta koje povezuju zemlje Europske unije. Potpisivanjem Ugovora s ECF – Europskom biciklističkom federacijom, Koordinacijsko tijelo je preuzelo prava i obveze u pogledu upravljanja EuroVelo rutama.

S obzirom da Hrvatskom prolaze četiri EuroVelo rute, EV6 – Dunavska ruta, EV8 – Mediteranska ruta, EV9 – Baltic-Adriatic i EV13 – Tragom Željezne zavjese, jedna od osnovnih zadaća Koordinacijskog tijela je, uz definiranje nacionalne mreže cikloturističkih pravaca na bazi postojećih županijskih i lokalnih ruta, integracija na europsku mrežu biciklističkih ruta te rad na njihovom unapređenju. 

Izvor: www.mint.hr 

3.1.2018.

Na temelju čl. 63. Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš , Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša gradonačelnik Grada Metkovića objavljuje JAVNU RASPRAVU o Nacrtu Strategije razvoja urbanog područja (u daljnjem tekstu SRUP) Grada Metkovića za razdoblje 2016. - 2020. g. i o Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš SRUP Grada Metkovića za razdoblje 2016. - 2020. g.

1. Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid će se izložiti Nacrt SRUP-a Grada Metkovića za razdoblje 2016. - 2020. g. i Strateška studija procjene utjecaja na okoliš u prostorijama Grada  Metkovića, Stjepana Radića 1, Metković.
2. Javni uvid trajati će od 8. siječnja 2018.do 7. veljače 2018., a Nacrt SRUP Grada Metkovića za razdoblje 2016. - 2020. i Stratešku studiju procjene utjecaja na okoliš može se pogledati svakog dana od 9 do 12 sati.
3. Nacrt SRUP Grada Metkovića i Strateška studija procjene utjecaja na okoliš biti će objavljeni i na mrežnoj stranici Grada: www.metkovic.hr.
4. Javno izlaganje održati će se 15. siječnja 2018. u 10 sati u Gradskom kulturnom središtu, Stjepana Radića 1, Metković.
5. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi tako da daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt SRUP-a Grada Metkovića i ne Stratešku studiju procjene utjecaja na okoliš. Isti se mogudati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili se, do isteka javnog uvida (do 7. veljače 2018. godine), mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Metković, Stjepana Radića 1,Metković ili putem elektronske pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

2.1.2018.

Navedeni Indikativni godišnji plan o objavi Poziva na dostavu Projektnih prijedloga objavljen od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU potražite OVDJE

29.12.2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluke o odobrenju projekta za 10 korisnika, ukupne vrijednosti projekta od 5.073.182,37 HRK i odobrene potpore u iznosu od 3.718.662,85 HRK. Radi se o korisnicima koji su se javili na Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja koji je bio raspisan od 6.-29. rujna 2017. godine.

Intenzitet potpore u ovoj mjeri iznosi do 80% ukupnih prihvatljivih troškova, od čega se udio od 50% odnosi na EU sredstva, a udio od 30% na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske. Korisnici su proizvođači vina, udruge proizvođača vina, zadružni savezi te javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika državnog proračuna, a cilj joj je provođenje promidžbenih aktivnosti na tržištima trećih zemalja u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja prepoznatljivosti hrvatskih vina, poboljšavanja konkurentnosti hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s oznakom sorte vinove loze, uz naglašavanje visokih standarda proizvoda iz Unije obzirom na kvalitetu, sigurnost hrane i utjecaj na okoliš.

Popis korisnika možete pogledati OVDJE

28.12.2017.


Vlada Republike Hrvatske na redovnoj sjednici održanoj dana 28. prosinca 2017. godine na temelju članka 33. stavka 3., Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97 i NN 174/2004) donijela je "Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj".


Temeljem navedene Odluke, odobrava se pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode olujnog vjetra, orkanske bure, suše, tuče, požara i poplave nastale u 2017. godini, dok će se dodijeljena novčana sredstva u ukupnom iznosu od 99.513.977,00 dodijeliti jedinicama lokalne samouprave i županijama iz državnog proračuna RH.


Predmetnim postupkom, Dubrovačko - neretvanskoj županiji dodijeljeno je ukupno 12.187.529 HRK, od čega gradovima: Metkoviću - 379.615,00 HRK, Opuzenu - 7.186.566,00 HRK, Pločama - 611.756,00 HRK, te općinama Kula Norinska - 523.471,00 HRK i Slivno - 2.350.076,00 HRK.

Sredstva žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda u 2017. godini u Republici Hrvatskoj dodjeljuju se na prijedlog Ministarstva temeljem Zaključka o raspodjeli i dodjeli novčanih sredstava žurne pomoći oštećenicima uslijed elementarnih nepogoda za 2017. godinu, te Zaključka o izmjeni Zaključka o raspodjeli i dodjeli novčanih sredstava žurne pomoći oštećenicima uslijed elementarnih nepogoda u 2017. godini u Republici Hrvatskoj koje je donijelo Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

Navedenu Odluku možete preuzeti OVDJE


22.12.2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta. Među prihvatljivim korisnicima su grad Metković s 3.525.736,00 HRK i grad Opuzen s 7.563.800,00.
Korisnici će zaprimiti Odluke o prihvatljivosti poštom, a popis odobrenih korisnika na dan 22. prosinca 2017. godine dostupan je OVDJE

Blagdanska čestitka

Petak, 22 Prosinac 2017 07:49 Novosti


Sretan i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu 2018. godinu želi Vam

                                    team LAG Neretva

Kalendar događanja

« Prosinac 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31