17.05.2016.

Poziv je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu projekata koji su vezani za manje dijelove sustava vodoopskrbe i kanalizacije u sklopu Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. - 2023. Riječ je ograničenom pozivu na kojem mogu sudjelovati unaprijed definirani prijavitelji koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelji su:  Javni isporučitelji vodnih usluga prema popisu unaprijed određenih prijavitelja iz Priloga 4 ovog Poziva. Prihvatljivi partneri su: javni isporučitelji vodnih usluga sa popisa unaprijed određenih prijavitelja iz Priloga 4 ovog Poziva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području (aglomeracije/vodoopskrbnog područja na kojima javni isporučitelj obavlja vodne usluge) obuhvata projekta odnosno JLS ili JP(R)S koje će sudjelovati u sufinanciranju projekta. Prihvatljive aktivnosti su: izgradnja/sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe (vodoopskrbna mreža sa pripadajućim objektima), izgradnja/sanacija/rekonstrukcija/dogradnja uređaja za pročišćavanje (kondicioniranje) pitke vode,  izgradnja/sanacija/rekonstrukcija sustava odvodnje – kanalizacije, izgradnja/sanacija/rekonstrukcija/dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Nabava opreme potrebne za održavanje i funkcioniranje vodoopskrbnog sustava, Rekonstrukcija ulica gdje se zbog izvođenja radova na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži dovelo do kopanja ulice i trotoara ili ostalih javnih površina; u širini iskopa za potrebe vodoopskrbe i odvodnje, Aktivnosti vezane uz nadzor nad gradnjom, Mjere za informiranje i vidljivost. Detalje oovom javnom pozivu potražite OVDJE

18.05.2016.

Predmet ovog Javnog poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Namjena je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Cilj ovog Javnog poziva je jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta, dok su prihvatljivi prijavitelji pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Rok za ovaj trajno otvoreni Poziv počinje teći od 1. lipnja 2016. godine i traje do 31. prosinca 2016. godine. Detaljnije informacije o ovom Javnom i svu potrebnu dokumentaciju potražite ovdje: Kompetentnost i razvoj MSP.zip

19.05.2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta najavilo je natječaj iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.". Sredstva će se dodjeljivati osnovnim i srednjim školama koje su u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave za financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. U okviru natječaja financirat će se projekti koji ciljaju na uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u obrazovne programe osnovnih i srednjih škola kako bi se osigurala njihova socijalizacija i poboljšanje obrazovnih postignuća. Ovisno o indeksu razvijenosti, prijavitelji će sudjelovati u financiranju projekata sa 5-20% vlastitih sredstava, a okvirni maksimalni iznosi koji će se dodjeljivati po projektu su od 2.000.000 do 5.000.00 kuna. Prema indikativnom planu natječaja iz Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020., objava se očekuje tijekom II. kvartala ove godine. Za sve detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu pratite naše mrežne stranice!

20.05.2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sufinancirat će sportske programe poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini koje provode udruge u sustavu sporta. Prihvatljivi prijavitelji ovog Javnog poziva su: svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja; svi koji će osigurati i druge izvore financiranja i svi koji imaju stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuju.
Prijavitelj se može prijaviti samo na jedno programsko područje Natječaja i samo s jednim programom.
Programska područja Natječaja su:

 1. Poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom;
 2. Poticanje programa međunarodne sportske suradnje;
 3. Poticanje programa obuke neplivača.

Programi koji se mogu sufinancirati su oni koji su započeli s provedbom nakon 1. siječnja 2016. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2016. godine te programi koji će se provoditi u vremenskom periodu  od 12. svibnja do 31. prosinca 2016. godine.
Za prijavu na Natječaj prijavitelji moraju popuniti sve propisane natječajne obrasce. Prijavitelji su dužni popuniti sva polja (označena žutom bojom) u obrascima. Sva dodatna pojašnjenja nalaze se u Uputama za prijavitelje. Popunjene obrasce, kao i traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti Ministarstvu u tiskanome i elektroničkome obliku. 
Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu programa u tiskanome obliku je:

 • popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac prijave programa za koji se prijavljuju (na propisanome obrascu);
 • ispis izvatka iz Registra udruga, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od objave Natječaja (ispis sa stranice Registra udruga);
 • ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (ispis stranice iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu);
 • preslika izvatka iz Registra sportskih djelatnosti, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od objave Natječaja;
 • plan i program sportske aktivnosti;
 • preslika važećeg statuta na kojoj se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa zakonom (ako je statut javno objavljen u Registru udruga, statut nije potrebno dostavljati);
 • presliku potvrde da je podnesen zahtjev za usklađivanjem statuta udruge sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama (dostavlja se samo u slučaju ako statut nije javno objavljen u Registru udruga);
 • popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (na mrežnim stranicama Ministarstva);
 • dokaz o osiguranome prostoru za izvođenje sportskoga programa (ugovor ili suglasnost o korištenju osiguranoga prostora);
 • životopis nositelja/nositeljice sportskog programa (osoba odgovorna za provedbu programa);
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje sportskoga programa za nositelja/nositeljicu programa sukladno Zakonu o sportu, (NN, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16);
 • uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje nije starije od šest (6) mjeseci od objave Natječaja;
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja nije starija od 30 dana od objave Natječaja;
 • preslika financijskog izvješća o poslovanju u 2015. godini ovjerena od Državnoga ureda za reviziju (dostavljaju prijavitelji obveznici sastavljanja financijskog izvješća). Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanoga računovodstvenog načela koje je usvojio zakonski zastupnik podnositelja te preslika Knjige prihoda i rashoda i Knjige blagajne za 2015. godinu (ako su traženi podaci objavljeni u registru neprofitnih organizacija, traženo nije potrebno dostaviti);

Dokaz o sufinanciranju programa od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja (preslika odluke, ugovora, izjave, pisma namjere o sufinanciranju itd.). 
U elektroničkome obliku potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

1. popunjeni obrazac prijave programa (na propisanome obrascu) u .xls formatu.

Navedenu natječajnu dokumentaciju u elektroničkome obliku treba dostaviti s adrese udruge navedene u Obrascu za prijavu programa na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Dokumenti dostavljeni u elektroničkome obliku sadržajno moraju biti istovjetni onima dostavljenima u tiskanome obliku.

Sve potrebne obrasce kao i upute za prijavu na natječaj preuzmite: MZOS NATJEČAJ.zip
Čitav natječaj pročitajte: OVDJE

23.05.2016.

Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti usmjereni organiziranju događaja i aktivnosti koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljenika i boljoj organizaciji njihova slobodnog vremena da iste prijave radi financijske podrške. Sukladno ovom Natječaju, udruge mogu prijaviti projekt za sljedeće prioritetno područje: ”Jačanje kapaciteta udruga u svrhu provođenja programskih aktivnosti radi unaprjeđenja kvalitete života umirovljeničke populacije na području Dubrovačko-neretvanske županije”.
Udruge mogu prijaviti program/projekt koji doprinosi rješavanju problema unutar prioritetnog područja putem sljedećih aktivnosti: 1) Organiziranje kulturnih i edukativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja kulturne baštine i prirodnih ljepota Hrvatske i drugih zemalja; 2) Omogućavanje dostupnosti raznih oblika medicinske rehabilitacije radi poboljšanja  zdravlja  umirovljenika; Organiziranje športskih, kulturnih i edukativnih aktivnosti s ciljem boljeg korištenja slobodnog vremena umirovljenika; 3) Organiziranje stručnih predavanja radi psihosocijalne podrške i prevencije bolesti; Smanjivanje socijalne isključenosti umirovljenika koji žive sami i u domovima za starije osobe; 4) Suradnja s kulturnim i socijalnim ustanovama te institucijama jedinica lokalne i regionalne samouprave radi zajedničkog djelovanja s ciljem unaprjeđenja socijalnog položaja umirovljenika; Suradnja sa školskim ustanovama radi zajedničkog organiziranja dopunskih aktivnosti u svrhu uključivanja mladih u obnovu tradicijskih vrijednosti; 5) Suradnja na regionalnoj i nacionalnoj razini s udrugama koje doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljenika radi  razmjene dobrih iskustava u korist općeg dobra; 6) Promicanje obiteljskih vrijednosti i međugeneracijske solidarnosti. Detaljnije informacije, kao i potrebne obrasce za prijavu na natječaj potražite OVDJE

24.05.2016.

Javni poziv otvoren je s ciljem pripreme indikativne liste projekata (zalihe projekata) čija bi se provedba mogla financirati sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Projekti koji se uvrste na indikativnu listu, moći će se prijavljivati na pozive Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i ovisno o tome koje aktivnosti uključuju (izgradnja, opremanje, priprema dokumentacije), realizirati ulaganja u infrastrukturna ulaganja i organizacijsku reformu. Prihvatljivi prijavitelji su: 1) Javna Visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta (fakulteti/odjeli trebaju dostaviti svoje prijave preko nadležnih sveučilišta ili se mogu samostalno prijaviti uz priloženu suglasnost rektora za projektni prijedlog koji prijavljuju), 2) Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija (javne istraživačke organizacije, javne ustanove, bolnice i sl.), 3) Jedinice lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, 4) Poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne/regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. 
Prihvatljive aktivnosti su: 1) Izvođenje radova i nadzor radova - Izgradnja nove istraživačke infrastrukture (npr. novi istraživački centri, laboratoriji u sklopu postojećih istraživačkih organizacija koje povećavaju njihova područja djelovanja ili otvaraju nove smjerove istraživanja), 2) Rekonstrukcija i adaptacija postojeće istraživačke infrastrukture (modernizacija), 3) Nabava opreme i instrumenata za istraživanje i razvoj (uključujući namještaj i IT opremu + adaptacija prostora i nadzor radova ako je potrebno za postavljanje sofisticirane opreme), 4) Troškovi povezani s provedbom aktivnosti organizacijske reforme (npr. angažiranje stručnjaka pri izradi plana istraživanja, izrade misije ustanove i upravljanja i sl.), 5) Organizacija i provedba natječaja, 6) Potrebni doprinosi (npr. vodni doprinosi, komunalni doprinosi), 7) Upravljanje projektom, 8) Vanjske stručne usluge ako su povezane s provedbom projekta, 9) Promidžba i vidljivosti projekta, 10) Usluga revizije projekta koju nabavlja korisnik, 11) Porez na dodanu vrijednost za koju korisnik nema pravo ostvariti odbitak, a koji je povezan s projektom i nastao u sklopu projekta. Svu potrebnu dokumentaciju za natječaj preuzmite - OVDJE

24.05.2016.

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima i programima koji doprinose podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2016. godine. Dokumentaciju za ovaj Javni poziv potražite - OVDJE

25.05.2016.

Dubrovačko-neretvanska županija raspisuje javni natječaj za dodjelu dvije stipendije perspektivnim kandidatima za usavršavanje znanja i sposobnosti u ugostiteljskoj struci, i to:              
1) jednom kuharu i jednom konobaru (u daljnjem tekstu: Javni natječaj)
Stručno usavršavanje kandidata u trajanju od trideset dana održati će se Hrvatskoj, Lovran u restoranu „Draga di Lovrana“,  uz mentorstvo chefa Zdravka Tomšića i njegovog stručnog tima u razdoblju između 01. - 31. listopada 2016. godine. Stipendija iznosi 35.000,00 kuna po kandidatu, a iz nje će se financirati   troškovi mentorstva i resursa za rad na stručnom usavršavanju, smještaj, boravak te putni troškovi  kandidata. Dio stipendije u iznosu od 7.000,00 kuna izravno će se uplatiti svakom od  odabranih kandidata. Pravo na sudjelovanje u Javnom natječaju imaju kandidati koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
1) da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Dubrovačko – neretvanske županije,
2) da imaju završenu srednju strukovnu školu iz područja koje se potiče ovim Javnim natječajem (ugostiteljstvo),
3) da imaju između 18 i 30 godina života.
Župan Dubrovačko-neretvanske županije će imenovati Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja koje će donijeti Pravilnik za pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava, pregledati pristigle prijave i dokumentaciju te sukladno kriterijima iz Pravilnika ocijeniti svaku prijavu i predložiti kandidate za dodjelu stipendija. Na temelju prijedloga Povjerenstva župan Dubrovačko-neretvanske županije donijet će odluku o odabiru kandidata za dodjelu stipendija. Uz prijavu za sudjelovanje na Javnom natječaju kandidati su dužni priložiti:1) životopis, 2) pismo interesa s jasno navedenim razlozima i potrebama za stipendijom te istaknutim dosadašnjim angažmanom u struci, 3) dokaze o dosadašnjoj edukaciji, usavršavanju i praksi, 4) svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju, 5) presliku domovnice, 6) potvrdu o prebivalištu. Prijave na Javni natječaj podnose se do zaključno 15. lipnja 2016. godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: ”Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik” (s naznakom- Dubrovnik FestiWine Challange). Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Pravilnik za pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava kao i rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama www.festiwine.com
Korištenje stipendije odobrava se jednokratno. Vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje te prava i obveze korisnika stipendije i davatelja stipendije, utvrdit će se posebnim Ugovorom.

30.05.2016.

Prvi Javni poziv pod imenom:
”Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu”
Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane udruge mladih i za mlade, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih mladima. Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:
A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
A.2. Lokalni info-centri
A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade
A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje
Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.300.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 24. lipnja 2016. godine. 
Dokumentaciju za ovaj Javni poziv preuzmite: OVDJE


Drugi javni poziv raspisan od strane Ministarstva socijalne politike i mladih je:
”Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini”
Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 27. lipnja 2016. godine.
Dokumentaciju za ovaj Javni poziv preuzmite: OVDJE

31.05.2016.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom, provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava. Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske: 1) IPA – I. komponenta, 2) IPA Prekogranična suradnja, 3) Europska teritorijalna suradnja, 4) Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013., 5) Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., 6) Erasmus +, 7) Sedmi okvirni program (FP7), 8) Obzor 2020, 9) Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI, 10) Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva, 11) Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva, 12) Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), 13) Višekorisnička IPA, 14) Kreativna Europa, 15) Program o pravima, jednakosti i građanstvu natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu te natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu. Sve detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu potražite OVDJE

Kalendar događanja

« Rujan 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30