19.02.2016.

Predmet natječaja su radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Metkovića tj. prometnica uključivo nabavku cjelokupnog materijala za održavanje iste. 2. Radovi se ustupaju za vrijeme od dvije godine i to za 2016. i 2017. godinu. Vrijednost radova utvrđena je Proračunom Grada Metkovića za 2016. godinu te iznosi 320.000,00 (s PDV-om), a za 2017. godinu će biti utvrđen Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 3. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja. Detaljnije informacije  o Javnom pozivu za nerazvrstane ceste na području grada Metkovića potražite klikom na:  http://www.metkovic.hr/uprava/dokumenti/Poziv_za_ustupanje_radova_na_odr%C5%BEavanju_nerazvrstanih_cesta_180216.pdf

19.02.2016.

Grad Opuzen upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga - „Usluge održavanja javne rasvjete u Opuzenu sa uključenom nabavom potrebnog materijala“. Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave jednake ili veća od 20.000,00 kuna, a manju od 70.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Predmet nabave je nabava usluga za održavanje javne rasvjete u Opuzenu sa uključenom nabavom potrebnog materijala sukladno Troškovniku i  Pozivu na dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost nabave: 112.000,00 kuna (bez PDV-a) i to 56.000,00 kuna (bez PDV-a) za 2016. godinu (sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu) i 56.000,00 kuna (bez PDV-a) za 2017. godinu na temelju projekcije Proračuna za 2017. godinu. Detaljne informacije i Poziv potražite klikom na: http://www.opuzen.hr/informacije/natjeaji-zakupi-i-javni-pozivi/poziv-na-dostavu-ponuda-za-nabavu-usluga-usluge-odravanja-javne-rasvjete-u-opuzenu-sa-ukljuenom-nabavom-potrebnog-materijala/19.html

19.02.2016.

Festival zabavne glazbe „Melodije hrvatskog juga“ Opuzen objavljujeNatječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2016.
UVJETI: 1. skladbe upućene na natječaj moraju se temeljiti na izvorištima dalmatinskog (mediteranskog) melosa kao zabavna pjesma ili kao pjesma slobodnog glazbenog oblika;, 2. radovi se dostavljaju na CD-u ili na drugim nosačima zvuka s potpunim podacima o autorima; 3. sva prava TV snimanja, radio difuzije i TV prikazivanja Festival pridržava za sebe; 4. natječaj traje zaključno do 01. svibnja 2016. godine a Festival se održava 12. kolovoza 2016. godine (petak), 5. ponude se dostavljaju na adresu: Festival zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2016, Opuzen 20355, Trg kralja Tomislava 1 (s naznakom „Festivalskom odboru“).
Izvor:opuzen.hr

26.01.2016.

Sukladno Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 30/15), Ministarstvo poljoprivrede putem Vijeća za istraživanja u poljoprivredi (VIP) utvrđuje politiku i uvjete financiranja razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima, kojima je cilj povećanje dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača. Rok za podnošenje ponuda je 27. ožujka 2016. godine. Detaljnije informacije o Natječaju potražite klikom na: http://www.mps.hr/default.aspx?id=7633

29.02.2016.

U sklopu svog donacijskog programa "Zeleno svjetlo za…" OTP banka d.d. je raspisala javni natječaj za dodjelu donacija u 2016. godini. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke d.d. imaju registrirane udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Glavni kriteriji za donaciju po kriterijima su: 1) Mladi, obrazovanje i znanost: Izvrsnost - natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi i inovativnost - projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti, 2) Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša: Originalnost i kvaliteta projekta. Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš, 3) Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava): Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu, podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava, 4) Sport: Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade, doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima. Dodatni kriteriji su: Opći doprinos društvu i lokalnoj zajednici. Održivo upravljanje financijama. Kreativnost i ozbiljnost dostavljenih planova.  Dosadašnja uspješnost projekata.
Obrazac za prijavu potražite klikom na: https://www.otpbanka.hr/hr/gradani/javni-natjecaj-za-donacije
Rok za prijavu na Natječaj OTP banke je do 14.03.2016. godine.

03.03.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Županijska skupština Odbor za dodjelu javnih priznanja objavljuje   P  O  Z  I  V   za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja     Odbor za dodjelu javnih priznanja Županijske skupštine pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja, koja se dodjeljuju prigodom blagdana Sv. Leopolda Bogdana Mandića - Dana Dubrovačko-neretvanske županije 12. svibnja 2016. godine   Javna priznanja se mogu dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, u zemlji i inozemstvu, koje su svojim djelom i radom pridonijele promicanju i ugledu Dubrovačko-neretvanske županije i to:     Proglašenje počasnim građaninom Dubrovačko-neretvanske županije,   Počasnim građaninom Dubrovačko-neretvanske županije pod točkom I. može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima osobito pridonio promicanju, značaju i ugledu Dubrovačko-neretvanske županije, ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa Županije s drugim županijama, narodima i državama, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.   II.     Nagrade Dubrovačko-neretvanske županije.   Nagrade Županije pod točkom II. dodjeljuju se za iznimna dostignuća značajna za Dubrovačko-neretvansku županiju na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva, i to:     1.     za životno djelo: pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 25.000,00 kn   2.     za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju: pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 15.000,00 kn društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku  diplome;   3.     za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko-neretvanske županije u zemlji i svijetu u proteklom jednogodišnjem razdoblju: pojedincu u obliku Plakete Dubrovačko-neretvanske županije i novčane nagrade u iznosu od 15.000,00  kn. društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku Plakete Dubrovačko - neretvanske županije.     Kandidate za dodjelu javnih priznanja mogu predlagati fizičke i pravne osobe, te tijela Dubrovačko-neretvanske županije.   Postignuća u znanstveno-istraživačkom radu kandidata i zasluge za razvitak znanosti iz bilo kojeg područja, kao i postignuća književnim i umjetničkim djelima ocjenjuju se na temelju objavljenih i javnosti dostupnih djela. Predlagač mora osigurati recenziju odnosno kritičke ocjene najmanje dva priznata stručnjaka za određeno priznanje. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja sa obrazloženjima prema odredbama ovog poziva, sa odgovarajućom dokumentacijom i potpisanom suglasnosti predloženih kandidata, dostavljaju se u Dubrovačko-neretvansku županiju, Županijska skupština, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Gundulićeva poljana 1, 20 000 Dubrovnik, uz naznaku "Ne otvarati".   Rok za predlaganje kandidata za javna priznanja traje od 1. ožujka do 1. travnja 2016. godine.

04.03.2016.

Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2016 (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2016), je priznanje kojim Europska komisija nagrađuje uspjeh javnih tijela i javno privatnog partnerstva u poticanju poduzetništva i malog gospodarstva širom EU. Prijavite se do 31.5.2016.! Ova nagrada lansirana je kako bi se kroz primjere najboljih politika i praksi otvorile nove mogućnosti koje mogu biti od koristi za lokalnu i regionalnu razinu s ciljem razvoja poduzetništva, zapošljavanja i zadržavanja stanovništva u njihovim sredinama. U natječaju za dodjelu EEPA 2016 nagrade sudjeluje 28 zemalja članica Europske unije, Island, Norveška, Srbija i Turska. Detaljnije informacije potražite klikom na: https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoren-natjecaj-europska-nagrada-za-promicanje-poduzetnistva-2016/1324

08.03.2016.

Znate nekoga ili ste i sami uključeni u rad neke neprofitne organizacije ili udruge koja svojim aktivnostima čini dobro? Imate projekt ili program kojim ćete pomoći drugima poklanjajući svoje vrijeme i ljubav. Sad je čas da prijavite projekt za koji znate da ima budućnost, za koji vjerujete da će ostvariti konačan cilj te pomoći u stvaranju boljeg društva. Naša priča ide dalje, a Jana ‘Voda s porukom’ će i u 2016. godini pomoći da ostvarite svoje projekte. Stoga pozivamo da nam se prijave sve udruge i druge neprofitne organizacije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čija su područja djelovanja ekologija, djeca, starije osobe ili oni koji obavljaju svoje poslove bez financijske naknade. Mi vjerujemo da nam imate što ponuditi, a vi dokažite da ste svjesni svojih vrijednosti i poruke DOBRO SE DOBRIM VRAĆA! Projekte možete prijaviti do 24. ožujka 2016. godine. O ovom donacijskom natječaju saznajte više na: http://projekti.vodasporukom.com/entry

11.03.2016.

Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova. Kroz program se na godišnjoj razini sufinanciraju projekti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstanih u skupinu razvijenosti ispod 100% prosjeka Republike Hrvatske, a za koje se ocjenjuje da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj. Kroz Program je u prethodnom razdoblju financirano 600 projekata, čime je ispunio svega 23%  potreba najslabije razvijenih područja Republike Hrvatske. Detaljnije informacije o istom potražite klikom na:
https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/programi/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/poziv-za-iskaz-interesa-za-sufinanciranje-projekata-u-2016-godini/3286

11.03.2016.

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela financijskih sredstava potpore Udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača u RH, za sufinanciranje projekta savjetovanja potrošača u okviru raspoloživih sredstava iz državnog proračuna RH. Savjetovanje potrošača namijenjeno je potrošačima - fizičkim osobama koje sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljaju djelatnosti slobodnog zanimanja. Natječaj je otvoren do 10.04.2016. godine. Detaljnije informacije potražite na: http://www.mingo.hr/page/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-za-provedbu-projekta-savjetovanja-potrosaca-za-2016-godinu

Kalendar događanja

« Studeni 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30