28.11.2018.

Predmet Javnog poziva dodjela je Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za postignuća učenika u promicanju tolerancije, humanoga i nenasilnoga ponašanja te pozitivnog odnosa među učenicima i odraslim osobama. Nagrada se dodjeljuje jednome/oj učeniku/učenici osnovne škole i jednom/oj učeniku/učenici srednjoškolske ustanove.

Odgojno-obrazovna ustanova koju pohađa nagrađeni učenik dobiva posebno priznanje. Posebno priznanje može se dodijeliti i jednom učeniku/učenici iz osnovne i jednom učeniku/učenici iz srednje škole.

Od 2008. godine kada je utemeljena, Nagrada „Luka Ritz" potaknula je mnoge učenike i učenice na aktivnije uključivanje u izgradnju boljeg, pravednijeg i humanijeg društva - društva temeljenog na solidarnosti, međusobnom razumijevanju, prihvaćanju i povjerenju. Među mladima se snažnije razvila svijest o potrebi promicanja prijateljstva, međusobnog poštovanja, razumijevanja i nenasilnog ponašanja. U školama i učeničkim domovima stvoreni su uvjeti u kojima je moguće podržati i nagraditi pozitivno ponašanje koje služi kao vrijednosni uzor koji će učenici njegovati cijeloga života.  

„Svi imaju pravo disati“ napisao je Luka, a naš je zadatak da tu misao i ostvarimo u Hrvatskoj.

Javni poziv potražite OVDJE

24.11.2017.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za iskazivanje interesa za prezentaciju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Javni poziv se objavljuje radi prikupljanja informacija o proizvodima koji postoje na tržištu, a u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Predmet iskaza interesa su isključivo spremnici za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, bio otpada (uključujući vrtne kompostere) i tekstila, raznih zapremnina namijenjenih odvojenom prikupljanju otpada.

Zainteresirane gospodarske subjekte molimo da svoje sudjelovanje prijave najkasnije do 27. studenog 2017. godine na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz obvezno navođenje:

-       naziva gospodarskog subjekta,

-       kontakt telefona, e-mail adresa,

-       podataka o osobama koje će prisustvovati prezentaciji (ime, prezime i funkcija osobe),

-       vrste spremnika koji će se prezentirati.

Točan termin, lokacija i trajanje prezentacija bit će određeni ovisno o broju pristiglih prijava, o čemu će svi gospodarski subjekti, koji su iskazali interes za predstavljanje svojih proizvoda u naznačenom roku, biti obaviješteni dana 29. studenog 2017. godine putem elektroničke pošte.

Sredstva po ovom pozivu planirana su u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ovaj javni poziv objavljen je i na mrežnoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

JAVNI POZIV

20.11.2017.

Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.


Pozivom će se podupirati provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje posebno integriranim pristupom. Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz EFRR-a, za dodjelu u okviru ovog Poziva je 380.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 40.000.000,00 kuna. Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva ovisi o projektnoj aktivnosti, indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave i području na kojem se projekt provodi.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva mogu biti tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom.

Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 2.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine.

Dokumentaciju za navedeni Poziv potražite OVDJE

Izvor: strukturnifondovi.hr
          mgipu.hr


15.11.2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu. Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju znanstveno-istraživačke institucije, a prijave se podnose na službenom obrascu koji možete preuzeti sa mrežne stranice Agencije za plaćanja OVDJE

Prihvatljivi troškovi su troškovi koji nastanu u razdoblju od odobrenja projekta do 31. srpnja 2018. godine, a u cijelosti su potrebni za izvođenje projekta i evidentirani  su u poslovnim knjigama koje se vode tijekom razdoblja trajanja projekta. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja, zaključno s 30.11.2017., a prijava se dostavlja u jednom primjerku, isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva napisanom na poleđini, preporučenom poštom s povratnicom, s točno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta i sekunda) slanja na adresu ili osobno na prijemnom odjelu (pisarnica) Agencije za plaćanja.

14.11.2017.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, sukladno članku 32. Zakona o udrugama, a temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, članku 3. točki 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. Godinu te članku 3. točki 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini.

Cilj natječaja je  informiranje šire javnosti o Europskoj uniji, članstvu RH u Europskoj uniji, o temama koje se komuniciraju i politikama koje se raspravljaju u institucijama EU i koje se provode na razini EU, o donesenim odlukama koje utječu na svakodnevni život hrvatskih građana, na kvalitetu života, na jednake mogućnosti i ravnopravnost građana članica EU; informiranje o pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva RH u Europskoj uniji te prednostima koje se pružaju hrvatskim građanima kao građanima EU i to kroz organizaciju i provedbu predavanja, edukacija, konferencija, radionica i sličnih aktivnosti kojima se informiraju građani o EU i članstvu RH u Uniji.

Prihvatljiv prijavitelj na ovaj natječaj je udruga koja aktivno djeluje u području kulture, odnosno udruga koja ima znanja i kapaciteta za provedbu projekata informiranja, educiranja šire javnosti o temama vezanim uz EU.  

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je20.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna.

Okvirni broj projekata koji se planira financirati: 30-50.

Rok za podnošenje prijava je 10. prosinca 2017.

Svu potrebnu dokumentaciju preuzmite OVDJE
Tekst ovog Natječaja potražite OVDJE

13.11.2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje edukativni likovni natječaj za učenike nižih razreda osnovnih škola na temu zaštite ozonskog sloja. Natječaj se provodi s ciljem edukacije djece o važnosti provedbe Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj.
Montrealski protokol najbolji je primjer kako se zajedničkom globalnom akcijom mogu ispraviti posljedice negativnog ljudskog utjecaja na okoliš. Ukidanjem proizvodnje i potrošnje štetnih tvari ne samo da je zaustavljeno daljnje oštećivanje ozonskog sloja, nego se on oporavlja. Prema izvješću UN-a predviđa se da će se ozonski sloj oporaviti do 2050. godine.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike svake godine 16. rujna obilježava Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja, a s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja ozonskog sloja ove godine se organizira i dodatna aktivnost u vidu likovnog natječaja.
Ovim putem pozivaju se  sve Osnovne škole u Republici Hrvatskoj da se uključe u edukativni likovni natječaj na temu zaštite ozonskog sloja – OZONSKI ČUVARI.
Od nastavnika i učenika očekuje se da  kroz pristigle radove, na kreativan način prikažu svoje viđenje ove važne teme, zaštite ozonskog sloja.

Prijava likovnih radova traje od 20. studenog do 15. prosinca 2017. godine.

Svi detalji i upute za sudjelovanje u natječaju nalaze se na edukativnoj internetskoj stranici OVDJE

13.11.2017.


U proračunu DNŽ, Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, osigurana su sufinanciranja projekata i aktivnosti na pomorskom dobru. Ovim pozivom DNŽ poziva sve zainteresirane gradove i općine na prijavu projekata na pomorskom dobru na područjima gradova i općina koji će se sufinancirati iz županijskog proračuna. 

Prijave se dostavljaju u pisanoj formi, zatvorenoj omotnici s naznakom: "ne otvarati - projekti na pomorskom dobru i trebaju obvezno sadržavati ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac za prijavu.

Rok za podnošenje prijave je 28. studenog 2017. godine. 
Tekst Javnog Poziva potražite OVDJE

Dubrovačko – neretvanska županija raspisuje dva natječaja:

1) Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2017./2018. školsku/akademsku godinu;
Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će učenike srednjih škola i studente preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 10 mjeseci za godinu. Prijavu na natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za malodobne učenike roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima. Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti i umjetnosti ostvarenih u prethodne dvije godine obrazovanja.
1. Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima:
– opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja,
– pohađanje druge redovite srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,
– sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama iz znanja u prethodne dvije godine obrazovanja,
– socijalni status.

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima jesu:
– opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja,
– objavljeni radovi u prethodne dvije godine obrazovanje,
– izlaganja na znanstvenim skupovima u prethodne dvije godine obrazovanja,
– sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i izložbama inovacija u prethodne dvije godine obrazovanja,
– osvojene nagrade u prethodne dvije godine obrazovanja,
– socijalni status.

Sve detaljnije informacije, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete potražiti OVDJE

2) Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2017./2018. školsku/akademsku godinu
Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će:
1. učenike koji su upisani u srednje škole s Liste deficitarnih zanimanja:
– kameno klesarski tehničar
– medicinska sestra

2. studente koji su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na visokom učilištu s Liste deficitarnih zanimanja:
– doktor medicine
– magistar medicinske biokemije
– magistar farmacije
– magistar edukacije informatike
– inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Kriteriji za dodjelu stipendija jesu:
1. Opći uspjeh učenika i studenata iz svih predmeta u posljednje dvije godine obrazovanja,
2. Socijalni status učenika i studenta.

Prijavu na natječaj studenti podnose osobno, a za učenike prijavu podnose roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje.

Sve detaljnije informacije, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete potražiti OVDJE

13.11.2017.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv srednjim školama za dodjelu bespovratnih sredstava za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi. Za srednje škole osigurano je pet milijuna kuna, a mogu se javiti škole koje provode obrazovne programe u sektoru poljoprivrede, prehrane i veterine za projekte ulaganja u školska poljoprivredna gospodarstva i praktikume te povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima škole ili školske zadruge.

Ukoliko se prijavljuje jedan prijavitelj (škola) maksimalan iznos potpore može biti 500 tisuća kuna, a ako se prijavljuju dva prijavitelja (partneri) maksimalan iznos potpore može biti milijun kuna. Najniža vrijednost zatraženih sredstava po projektu može iznositi 50 tisuća kuna. Javni poziv otvoren je do 23. studenog 2017. godine. Detaljne informacije o javnom pozivu, upute i obrasci dostupni su OVDJE

8.11.2017.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći- faza II", koji će se financirati u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Ukupni  iznos koji će biti raspoloživ kroz ovaj Poziv iznosit 49.000.000,00 kn, od čega će dio biti namijenjen partnerskim organizacijama za provedbu projektnih aktivnosti kroz tehničku pomoć.
Cilj ovog Poziva je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba.
Ciljne skupine ovog Poziva su samci i kućanstva koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Prihvatljivi prijavitelji i partneri u okviru Poziva su neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.
Detaljnije informacije o ovom javnom pozivu potražite OVDJE

Kalendar događanja

« Travanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30