2.3.2018.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je 3,1 milijuna kuna u proračunu za 2018. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.  Predstavnici jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju Ministarstvu na propisanom Obrascu za prijavu zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom kako je opisano u Javnom Pozivu za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne samouprave u 2018. godini. 


Zahtjeve će razmatrati stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar a u postupku ocjenjivanja, uzima se u obzir stupanj razvijenosti podnositelja, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132 /17), moguća specifična obilježja (pr. status BPP-a, ili otok), te vrstu prostornog plana, sve prema izrađenim Kriterijima za bodovanje. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijeti će Odluku o odabiru.

Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana.  Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan.

Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih. 

Rok za podnošenje zahtjeva: do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja sredstava.

2.3.2018.

Od 01. pa sve do 31. ožujka 2018. otvoren je Natječaj za izbor najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/poljoprivrednicu koji treću godinu zaredom organizira hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica projekta za Hrvatsku iz redova Europske pučke stranke (EPP) Marijana Petir.

Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici/ce koji su nositelji OPG-a i imaju do 40 godina života sa svojim projektima/operativnim konceptima, a koji su tijekom 2017. godine ili završeni ili u provedbi.

Cilj je natječaja i europske nagrade za mlade poljoprivrednike promicati pozitivnu sliku mladih poljoprivrednika te identificirati djelatnosti koje karakteriziraju inovacija, održivost i tržišna orijentiranost, a sve kako bi mladi ostali živjeti na selu te kako bi ruralni prostor opstao.

Tri kriterija odabira

Odabir "najboljeg, najinovativnijeg, najodrživijeg" projekta provest će stručno prosudbeno povjerenstvo na temelju sljedećih kriterija:

 1. Upotreba novog znanja (know-how), novih metoda ili novih oblika tehnologije u pojedinom sektoru ili regiji: Inovacija koja se bazira na sektoru može uključivati radne ili organizacijske metode, uvođenje novih oblika tehnologije koji donose promjene u odnosu na postojeću tehnologiju. Inovacija se također može sastojati od prilagođavanja ili moderniziranja tradicionalne tehnologije. Inovacija koja se bazira na zemljištu može uključivati upotrebu novih dostignuća (tehničkih ili organizacijskih) na geografskom području gdje se ona prije nisu koristila.
 2. Prijenos inovacije: Inovacija ne smije biti ograničena na jedno gospodarstvo već mora imati potencijal utjecaja ili učinka na gospodarstva u istom sektoru proizvodnje, regije ili na odnose toga područja s drugim područjima. Inovacija ne mora imati učinka samo na proizvodnju na farmi, već se također može odnositi i na pakiranje proizvoda, kanale distribucije i izvozne metode za poljoprivredne proizvode.
 3. Održivost inovacije: Inovacija mora biti ekonomski i/ili društveno održiva. Inovacija mora imati izvjesnu dugovječnost i treba izdržati ispit vremena kako bi imala učinak, umjesto da se pojavi i nestane u kratkom vremenskom razmaku.

Natječaj je otvoren do 31. ožujka, a prijavnicu možete pronaći (OVDJE) .Prijavnicu je potrebno popunjenu poslati na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izvor: AgroKlub

 

2.3.2018.

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“.

Prijave se zaprimaju isključivo od 1.3.2018. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 2.11.2018. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Namjena sredstava je za:

 • obrazovanje u 2017. i 2018. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
 • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2017. i 2018. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 • Polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna
 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik - 1.200,00/1.500,00 kuna
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - najviše 3.200,00 kuna
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) - stvarni troškovi školarine
 • Polaganje pomoćničkog ispita - 1.200,00 kuna
 • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi

Sve informacije o Programu „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ te popis tražene dokumentacije možete pronaći OVDJE

1.3.2018.

Dubrovačko – neretvanska županija raspisuje dva nova Javna poziva:

1. Javni poziv za predlaganje projekata/programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
2. Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga proisteklih iz II. svjetskog rata i poraća

Dubrovačko - neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti namijenjeni zadovoljavanju potreba iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da iste prijave radi financijske podrške. Svu potrebnu dokumentaciju za „Javni poziv za za predlaganje projekata/programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji“, potražite OVDJE

Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti namijenjeni zaštiti dostojanstva žrtava totalitarnih režima da iste prijave radi financijske podrške. Svu potrebnu dokumentaciju za „Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga proisteklih iz II. svjetskog rata i poraća“ potražite OVDJE

1.3.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila prvi natječaj za provedbu podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.  

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 16.300.000,00 kn, a prihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora. Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 30.000 eura po pojedinoj aktivnosti, a intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Korisnik koji se bavi očuvanjem biljnih genetskih izvora mora biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora, voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima i imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske.

Korisnik koji se bavi očuvanjem životinjskih genetskih izvora mora posjedovati dokaz o obavljanju aktivnosti očuvanja životinjskog genetskog materijala izdanog od strane nadležnog ministarstva, imati odobren godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj te imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka svih domaćih životinja i poljoprivrednika na nacionalnoj razini.  

Kako bi podnijeli zahtjev za potporu korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 22. ožujka 2018. godine 12:00 od sati do 06. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Detaljnije pogledajte OVDJE

28.2.2018.

Na temelju sredstava osiguranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. („Narodne novine“, broj: 124/17), Strateškom planu Središnjeg državnog ureda za šport a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, na poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja i odlaska na međunarodna športska natjecanja te na organiziranje međunarodnih športskih konferencija.

Detaljnije informacije potražite OVDJE

28.2.2018.

Na natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini prijaviti se mogu:

 1. Dječji vrtići, osnovne i srednje škole
 2. Neprofitne udruge ili ustanove

Vrednovat će se isključivo projekti koji realizacijom mogu doprinijeti poboljšanju uvjeta života i dobrobiti djece i mladih u zajednici. To se odnosi na svu djecu i mlade, a posebno na ranjive skupine poput djece s teškoćama u razvoju, djece pripadnike nacionalnih manjina, djece koja žive u teškim životnim uvjetima, djece žrtve nasilja, djece bez roditeljske skrbi, nadarene djece itd. Vrednovat će se kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta, važnost za lokalnu i širu zajednicu (korist od projekta, uključenost djece u njegovu provedbu, dostupnost specifične usluge za djecu na određenom području). Projekte mogu osmisliti i djeca u školama pod mentorstvom svojih učitelja i nastavnika. Projekti mogu biti edukativne prirode (aktivnosti za unapređenje znanja i vještina djece u nekom području, ) i humanitarni (direktno pomažu djeci iz osjetljivih skupina). Posebno će se vrednovati projekti u kojima djeca aktivno participiraju, kreirajući ih i donoseći odluke, pomažući drugima i sebi u svojoj zajednici.

Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju:

 • prijavitelj mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj (prijavitelj ne treba prilagati dokaz ali pravna služba Organizatora ima pravo provjeriti istinitost navoda prijavitelja)
 • svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt
 • projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji se može preuzeti OVDJE
 • u prijavi mora biti konkretno navedeno na što će se sredstva utrošiti (financijski plan)
 • uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju, ilustraciju koji prikazuju projekt ili logotip
 • nepotpune i nelektorirane prijave neće se razmatrati
 • odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi do kraja 2018. godine
 • minimalni iznos donacije je 5.000 kuna, a maksimalni 30.000 kuna
 • ovisno o prijavljenom broju i kvaliteti prijavljenih projekata, organizator će odlučiti o ukupnoj dodjeli sredstava za donacije
 • svaka prijava bit će pregledana i ako zadovoljava uvjete i pravila, objavljena na stranici Radost života (samo opis i cilj projekta)
 • prijave su otvorene do 15. ožujka 2018., prijave pristigle nakon tog datuma neće se razmatrati
 • projekti će biti odabrani do 15. travnja 2018.
 • sudionici natječaja čiji su projekti odabrani bit će o tome obaviješteni pisanim putem
 • odabrani projekti bit će objavljeni na stranici “Radost života“
 • ispunjavanjem obrasca prijave sudionik daje suglasnost za objavu podataka na internetskoj stranici „Radost života“. Organizator zadržava pravo kraćenja i uređivanja tekstova prijava.
 • dobitnici donacije dužni su podnijeti izvješće o provedenom projektu do kraja 2018. godine 

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu provedbu. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“.  Nepotpune prijave i prijave koje ne zadovoljavaju kriterije neće se uzeti u obzir.
UNIQA osiguranje ni u kom slučaju nije obvezno financirati projekte ili inicijative te isplaćivati sredstva.
UNIQA osiguranje kao organizator zadržava puno pravo informiranja medija u svrhu promocije „Radosti života“, što uključuje i sve prijavljene te odabrane projekte ili inicijative.
Sva pitanja vezana uz prijavu i odabir projekata mogu se uputiti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
UNIQA osiguranje će odabranim nositeljima projekata ili inicijativa uputiti prijedlog odgovarajućeg ugovora, ovisno o karakteru projekta. 

27.2.2018.

 

Dubrovačko – neretvanska županija raspisuje dva Javna poziva;

1. Javni poziv za prijavu projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata,

2. Javni poziv za prijavu projekata dječji vrtići na području DNŽ

1. U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, Razdjel 3. - Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Glava 1. - Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Kapitalni projekt K106203 - Sanacija i izgradnja igrališta i objekata, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata. Ovim pozivom Dubrovačko-neretvanska županija poziva gradove i općine, osnovne i srednje škole te sportske udruge koji su vlasnici sportskih igrališta i objekata na području Dubrovačko-neretvanske županije na prijavu projekata koji će se sufinancirati iz županijskog proračuna. Detaljnije informacije o navedenom Javnom pozivu potražite OVDJE

 2. U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, Razdjel 3. - Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Glava 1. - Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Kapitalni projekt K106201 – Dječji vrtići na području Dubrovačko-neretvanske županije, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata dječji vrtići na području Dubrovačko - neretvanske županije. Ovim pozivom Dubrovačko-neretvanska županija poziva gradove i općine, dječje vrtiće na području Dubrovačko-neretvanske županije na prijavu projekata koji će se sufinancirati iz županijskog proračuna. Detaljnije informacije o Javnom pozivu potražite OVDJE

27.2.2018.

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu za koji je Ministarstvo turizma i ove godine u proračunu osiguralo 5 milijuna kuna. Sredstva Programa razvoja cikloturizma na kontinentu namijenjena su jačanju bike turizma na kontinentu kroz trasiranje, uređenje i označavanje biciklističkih ruta i na raspolaganju su javnom sektoru - jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.


Dok je u 2017. godini Ministarstvo turizma kroz predmetni Program sufinanciralo izradu Operativnih planova razvoja cikloturizma kojima su definirane optimalne trase biciklističkih ruta i najvažnije, postavljeni temelji za razvoj cikloturizma na kontinentu, i u 2018. godini kroz potpore se slijedi Operativni plan razvoja cikloturizma županija 2017.- 2020. Prema navedenom, sufinancira se izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta; izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute; uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta; izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada ili dorada web stranice na razini županije, izrada ili dorada županijske mobilne aplikacije; izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte postavljanje brojača biciklističkog kretanja/ prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na drugim međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenim točkama u ruralnom prostoru i slično te organizacija i provođenje edukacije za „bike vodiča“.

Ministarstvo sufinancira do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Minimalni iznos koji je moguće ostvariti po projektu iznosi 100.000 kn, dok je maksimalni iznos 500.000 kuna.

Javni poziv otvoren je od 26. veljače do 16. ožujka 2018. godine.

Detaljnije informacije, kao i natječajnu dokuemntaciju potražite OVDJE

 

21.2.2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića da sukladno Pozivu prijave projekte koji pridonose poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Ukupni iznos planiranih sredstava za projekte iznosi 67.500.000,00 kn (šezdesetsedammilijunapetstotisućakunanulalipa).

Prijava se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu Prijavitelja, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obavezno uz naznaku: POZIV za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini s naznakom NE OTVARATI, na adresu:

„Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku Trg Nevenke Topalušić 1 10 000 Zagreb“

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva.

Molimo sve prijavitelje da posebnu pažnju obrate na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!

Dokumentaciju za navedeni Poziv preuzmite OVDJE

Kalendar događanja

« Srpanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31