23.1.2018.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi DNŽ osiguran je u 2018. godini iznos od 119.000,00 kn.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 20.000,00 kuna. Pravo na podnošenje, najviše tri prijedloga projekta/programa na poziv imaju subjekti tehničke kulture koji djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije i registrirani su za djelatnost tehničke kulture.

Rok za podnošenje prijava programa/projekata na ovaj Javni poziv jest do 27. veljače 2018. godine.
Obrasci za prijavu programa/projekta ispunjavaju se isključivo putem računala.
U slučaju da program/projekt predstavlja partnerstvo između dva ili više subjekta tehničke kulture, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.
Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, s naznakom : ''Ne otvaraj- javni poziv, prijava projekta/programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018. godinu''.

Svu potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

23.1.2018.

Europska komisija  je objavila Pozive na podnošenje prijedloga za programe promocije europskih poljoprivrednih proizvoda u svijetu i u EU-u. Programi mogu pokrivati različita tematska područja i obuhvaćati, primjerice, opće kampanje u području zdrave prehrane ili posebne tržišne sektore.

Dvije trećine raspoloživih sredstava namijenjeno je promicanju prehrambenih proizvoda iz EU-a u trećim zemljama, posebno u onima s velikim potencijalom za povećanje izvoza tih proizvoda, primjerice Kanadi, Japanu, Kini, Meksiku i Kolumbiji. Kad je riječ o programima u EU-u, naglasak bi trebao biti na informiranju potrošača o različitim EU-ovim programima i oznakama kvalitete, kao što su oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake ekoloških proizvoda. Sektorsko financiranje bit će namijenjeno programima kojima se promiče održivi uzgoj, među ostalim i ovaca i koza. Osigurana su i sredstva za kampanje promicanja zdrave prehrane i konzumiranja voća i povrća.

Tko se može prijaviti?

Zahtjev za sredstva u okviru objavljenog Poziva na podnošenje prijedloga mogu podnijeti razne organizacije, primjerice trgovinske organizacije i organizacije proizvođača te tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora koja su odgovorna za aktivnosti promocije. Prijedloge za takozvane „jednostavne” programe može podnijeti jedna organizacija ili više organizacija iz iste države članice EU-a, dok prijedloge za programe u kojima sudjeluje više korisnika podnose najmanje dvije nacionalne organizacije iz najmanje dvije države članice ili jedna europska organizacija ili više njih. Kampanje obično traju tri godine.

Prijedlozi se zaprimaju do 12. travnja 2018. na namjenskom portalu. Komisija će ocijeniti prijedloge i na jesen objaviti korisnike kojima se odobrava financiranje.

Agencija EU-a za potrošače, zdravlje, hranu i poljoprivredu (CHAFEA) osigurava brojne alate koji podnositeljima mogu pomoći da uspješno podnesu svoje prijedloge. Više informacija bit će dostupno na „info-danima” koji će se organizirati diljem EU-u. Prvi info-dan održat će se 31. siječnja u Bruxellesu, a namijenjen je svim potencijalnim korisnicima, agencijama za oglašavanje i nacionalnim tijelima.

Više informacija o EU politici promocije poljoprivrednih proizvoda potražite OVDJE
Izvor:  OVDJE

22.1.2018.


Vijeće za elektroničke medije temeljem svoje odluke donesene na 1-18 sjednici objavljuje:
„Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti - 2018. godina“.

Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost.

Pozivaju se podnositelji prijava da ako u 2018. imaju planiran projekt, seminar, radionicu, konferenciju, predavanje ili istraživanje, čija bi tema bila medijska pismenost, da dostave ponudu sa zahtjevom za sufinanciranje. Vijeće za elektroničke medije će u odluci o dodjeli sredstava te u svakom pojedinom ugovoru o sufinanciranju utvrditi dinamiku realizacije sredstava. Prijaviti se mogu projekti, radionice, konferencije, predavanja ili istraživanja koja će se finalizirati do 30. lipnja 2019.

Svu potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

16.1.2018.

U Proračunu Grada Metkovića za 2018. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa udruga u sportu namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta utvrđenima Programom javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2018. godinu. Stoga je Športska zajednica Grada Metkovića objavila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu grada Metkovića za 2018.

Rok za podnošenje prijedloga programa je od 16. siječnja do 15. veljače 2018., a niže možete preuzeti Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom.

Dokumentaciju preuzmite OVDJE

 

16.1.2018.

U sklopu ovogodišnjih Dana poslova u turizmu, Ministarstvo turizma organizira nagradni natječaj “Inovativan budi – turizam ti posao nudi” namijenjen srednjim ugostiteljsko-turističkim školama i visokim učilištima s programima iz područja turizma i ugostiteljstva. Cilj natječaja je promocija ugostiteljskih i turističkih zanimanja i turizma kao atraktivnog resora koji pruža mogućnost zapošljavanja. Natjecati se mogu srednje ugostiteljsko-turističke škole i visoka učilišta s programima iz područja turizma i ugostiteljstva.

Prijave se primaju od 15. do 29. siječnja 2018.

Ukupni fond nagrada iznosi 50.000 kuna:
• 1. mjesto: 25.000 kn, s namjenom studijskog posjeta kulinarskom centru u Baskiji (Basque Culinary Center),
• 2. mjesto: 15.000 kn, s namjenom studijskog posjeta centru izvrsnosti za ugostiteljstvo i turizam u Austriji,
• 3. mjesto: 10.000 kn, s namjenom studijskog posjeta hotelskoj tvrtci u Hrvatskoj.

Dodjela nagrada održat će se 2. veljače 2018. u Splitu na Danima poslova u turizmu 2018.

Upute za prijavitelje potražite OVDJE

Prijavni obrazac potražite OVDJE

16.1.2018.

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom odgovorni dionici za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području su jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su dužne osigurati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti vezanih uz održivo gospodarenje otpadom.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva je 47.200.000,00 HRK (četrdesetsedammilijunadvijestotisućakuna). Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.


Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10 000 stanovnika. Prijavitelj koji je JLS iz I. kategorije (do 10 000 stanovnika) smatrat će se prihvatljivim prijaviteljem u sklopu ovog Poziva, ukoliko će sporazumnim udruživanjem s JLS/JLS-ovima iz bilo koje kategorije osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, na način da ukupni zbroj stanovnika JLS koje se udružuju prelazi 10 000 stanovnika.

Kompletnu dokumentaciju potražite OVDJE

11.1.2018.

(EACEA) – „Education, Audiovisual and Culture Executive Agency“, odnosno Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu objavila je natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014. - 2020. za sve cjeline:

(1.) Europsko sjećanje te
(2.) Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koji uključuje mjere:
2.1. Bratimljenje gradova,
2.2. Umrežavanje gradova te
2.3. Projekte civilnog društva.

Rok za prijavu je 1. ožujka 2018. do 12 sati, dok su drugi rokovi za ostale cjeline 3. rujna 2018. godine.

Detaljnije informacije o navednim natječajima potražite OVDJE

Kao dodatak, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu objavila je i novi Programski vodič za 2018. godinu u kojem su uvedene neke izmjene u odnosu na prošlogodišnji vodič. Programski vodič možete potražiti OVDJE

http://europazagradane.hr/

10.1.2018.

1. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija darovitim  studentima,  koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Kula Norinska, kao i njihovi roditelji, u zadnjih 5 godina prije objavljivanja natječaja.


2. IZNOS I TRAJANJE STIPENDIJE:

-  Mjesečni iznos stipendije iznosi 400,00  kuna mjesečno

- Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2017/2018 godinu i isplaćivati će se u deset mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2017. do srpnja 2018. godine.


3. STIPENDIJE  NADARENIM STUDENTIMA:

U akademskoj godini 2017/2018, dodijeliti će se 10 stipendija.


4. OPĆI UVJETI:

Pravo natjecanja imaju studenti koji ispunjavaju opće uvjete i to:

1. državljani Republike Hrvatske,

2. upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske:

na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima

3. da nisu stariji od 27 godina

4. Za vrijeme ostvarivanja prava na stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju.


5. POSEBNI UVJETI:

- Studenti 1. godine studija koji imaju prosjek ocjena od najmanje 4,50 iz dva završna razreda srednje škole,

- Studenti 2., 3, 4. i 5. godine studija koji su u prethodnoj godini studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,80, ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena  najmanje 3,80.

- Stipendiju ostvaruju studenti s većim prosjekom ocjena obračunatih na dvije decimale. Ukoliko dva ili više studenata imaju isti prosjek ocjena prednost pri izboru imaju studenti koji su imali više uspjeha na natjecanjima, koji su učesnici znanstvenih i stručnih projekata ili imaju objavljene stručne radove.


6. Na Natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

- koji upisuju ponovno istu godinu studija,

- koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj


7. Prijavi na Natječaj potrebno je priložiti:

- Presliku osobne iskaznice

- Ovjereni prijepis ocjena iz dva završna razreda srednje škole za studente 1. godine studija,odnosno potvrdu o prosjeku ocjena za studente ostalih godina

- Potvrdu o postignutom uspjehu na natjecanjima, sudjelovanju na znanstvenim i  stručnim projektima, objavljenim stručnim radovima u prethodne dvije godine obrazovanja

- Potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu 2017/2018,

- Uvjerenje MUP-a  o prebivalištu za podnositelja prijave i za njegove roditelje


8. Podnošenje prijave:

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se Općini Kula Norinska, Jedinstvenom upravnom odjelu, Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu stipendija, Rujnička 1, s naznakom «Za stipendije», zaključno do  31. siječnja 2018. godine.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebite dokumentacije, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju zahtjeva.


9. Postupak provedbe natječaja:

Natječaj se provodi sukladno odredbama odluke o stipendiranju studenata.

Rang lista studenata koji su se prijavili na natječaj za stipendiju, te ostvarili pravo na istu, objavljuju se na internetskoj stranici općine i oglasnoj ploči.

U roku od osam dana od dana objavljivanja rang-lista studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pismeni prigovor.

Prigovor se podnosi Načelniku općine putem Povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu stipendija.

10.1.2018.

Nasilje nad ženama je oblik zlostavljanja koji se odvija na svim razinama društva i u svim zemljama EU. No najčešće ljudi koji primijete zlostavljanje ostaju po strani i ne reagiraju na ono što su vidjeli. Stoga je zadatak ovog natječaja izraditi kratki videozapis koji će podići svijest o nasilju nad ženama i potaknuti ljude da se usprotive zlostavljanju. Radni jezik je engleski.

Pobjednički tim bit će nagrađen putovanjem u Bruxelles (let i troškovi boravka mogu se odnositi na najviše 4 osobe).
Isto tako, bit će pozvani na sastanak s timom Europske komisije koji rade na ravnopravnosti spolova kako bi razgovarali o projektu.

Nagrada se ne može zamijeniti za novčanu naknadu.

Rok za podnošenje prijava je 10. veljače 2018.

Prošle godine Komisija je pokrenula kampanju NON.NO.NEIN - Recite NE! Zaustavimo nasilje nad ženama. Cilj kampanje bilo je podizanje razine svijesti o tom pitanju i financiranje konkretnih projekata za smanjenje rizika od nasilja i potporu ženama koje su žrtve nasilja. Europska komisija osigurala je 15 milijuna eura namijenjenih državama članicama, lokalnim vlastima, relevantnim stručnjacima i organizacijama civilnog društva diljem Europe kako bi pojačali svoje aktivnosti i kampanje za suzbijanje nasilja nad ženama.

Detaljnije informacije o natječaju na engleskom jeziku potražite OVDJE

5.1.2018.

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je Javne pozive za programe potpora putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 kuna, a s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni. Tako je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini, Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini te Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini. Prijave na navedene javne pozive su moguće zaključno s 31. siječnjem 2018. godine.

Predmet Javnog poziva za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini je dodjela bespovratnih sredstava za programe i projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima. Sredstva potpore odobravat će se kroz tri namjene koje obuhvaćaju razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista, razvoj, obnovu i unapređenje javne turističke infrastrukture te edukacije, a za što je ukupno osigurano 5.000.000,00 kuna. U smislu ovog Javnog poziva, objavljen je i novi Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN br. 132/2017). Pravilnik uzima u obzir razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti iz 2013. godine (NN 158/13) i dostupan je putem ove poveznice.

Predmet Javnog poziva za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini je dodjela bespovratnih financijskih potpora za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose ciljevima kao što su aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranje novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone, izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima, razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista te razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima. Sredstva potpore osigurana su u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna, a odobravat će se kroz dva programa, odnosno kroz program razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone te kroz program razvoja turističkih inicijativa i proizvoda.

Predmet Javnog poziva za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose ciljevima kao što su aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranje novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske, obogaćivanje turističke ponude, razvoj inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu, stvaranje prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista na pojedinu destinaciju u Hrvatskoj. Sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda, a riječ je o ukupno 2.000.000,00 kuna.

Detaljnije informacije potražite OVDJE
 

Kalendar događanja

« Travanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30