Ministarstvo branitelja je dana 30.08.2016. objavilo JAVNI POZIV za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja. Cilj mjere je olakšavanje pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja kroz zadruge.

Javni poziv ostaje otvoren do zaključno 28. rujna 2016. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2016. godine.

Više o javnom pozivu i dokumentaciji možete pronaći OVDJE

logo min branitelja

HAMAG- BICRO (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije) , produžila je rok prijave do 1. listopada 2016. za natječaj za sufinanciranje projekata sredstvima iz Fonda za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja.

Program osigurava sufinanciranje inovativnih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj (Primatelja ulaganja) putem uvjetnih zajmova koji se odobravaju uz uvjet izvršenog ulaganja u vlasnički kapital Primatelja ulaganja od strane prihvatljivih privatnih ulagača.

Ciljevi Programa su:

  • Poticanje ulaganja prihvatljivih ulagača u vlasnički kapital inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća u svrhu daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge.
  • Pružanje podrške razvoju inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća do faze u kojoj su dobro pozicionirani za prihvat ulaganja od strane privatnih fondova poduzetničkog kapitala.

Detaljne informacije o Programu, procedurama prijave i evaluacije te uvjetima financiranja dane su u Priručniku_za_operativne_postupke.pdf za operativne postupke Fonda za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja.

Više informacija o samom natječaju i detaljima prijave  možete pronaći OVDJE.

 

Na službenoj stranici Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta prethodnih dana objavljeni su između ostalog i slijedeći javni pozivi

  • Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2016. Godini.

Financirati će se  njihova redovitu djelatnost s financijskom potporom u najvećem iznosu od 25.000,00 kuna za pokriće troškova: obavljanja osnovne djelatnosti, opreme te izobrazbe i usavršavanja članova udruge.
Rok prijave je 30.09.2016. ( Više o javnom pozivu pronađite OVDJE)

kao i 

  • Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2016. godini.
    Sukladno ovome javnom pozivu, dodjeljivat će financijske potpore pravnim osobama te organizacijama civilnoga društva - udrugama za provođenje programa u području popularizacije znanosti. Prihvatljive aktivnosti za financiranje su neprofitni programi i događaji kojima se potiče javni dijalog o znanosti i znanstveno obrazovanje, popularizacija znanstvenog obrazovanja za učenike osnovnih i srednjih škola, naobrazba znanstvenog i nastavnog osoblja za popularizaciju znanosti i znanstvenog  obrazovanja te javna promocija znanstvenih metoda i znanstvene izvrsnosti.
    Rok za podnošenje prijava je također 30. rujna 2016. godine. a više o javnom pozivu pronađite OVDJE

    • Ministarstvo je uz gore navedene pozive danas objavilo i Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. 

Detalje odluke i potrebna dokumentacija može se pronaći na slijedećem LINKU.

Više informacija i detalja o svim javnim pozivima,odlukama i natječajima možete pronaći na  označenim linkovima kao i na službenoj stranici MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA.

U sklopu provedbe Industrijske strategije 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva je i u 2016. godini objavilo Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije. Državne potpore po ovom programu namijenjene su proizvodnim gospodarskim sektorima za ulaganje u nove tehnologije.

Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanja broja radnika. U proračunu Ministarstva gospodarstva za spomenuti program predviđeno je 40 milijuna kuna. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25 posto, a za srednje 35 posto prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su mali poduzetnici (koji su na dan 31.12.2016. imali minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici (sukladno kategorizaciji veličine poduzetnika prema Uredbi Komisije 651/2014); poduzetnici koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva; poduzetnici koji nemaju neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora, a u stanju su uz provedbu investicije zadržati ili povećati broj zaposlenih.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25 posto ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri).

Indikatori uspješnosti programa mjerljivi su kroz rast broja zaposlenih, prihoda te vrijednosti izvoza. Za ocjenu prihvatljivosti projektnih prijedloga koristit će se metodologija rangiranja, temeljena na pokazateljima privlačnosti i rizičnosti projekta, poslovne sposobnosti prijavitelja za provedbu projekta te doprinosa projekta u rješavanju razvojnih problema na određenom  području.
VIše o natječaju i dokumentaciji možete pronaći OVDJE
Izvor: Ministarstvo godpodarstva

03.10.2016.

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zajednice sporta Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje ”Drugi javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu”. U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 2.000.000 kuna za financijsku potporu programa gradskih i općinskih sportskih zajednica, granskih sportskih saveza kao i sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu određena prioritetima utvrđenima od strane Povjerenstva Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.
Svu potrebnu dokumentaciju za aplikaciju na ovaj Javni poziv potražite OVDJE  
Sve potrebne informacije i detalje ovog Javnog poziva potražite OVDJE

04.10.2016.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavljuje da će tijekom studenoga 2016. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja', koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020. Pozivom će se podupirati mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. Na Poziv će se moći javiti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su: 1) vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili 2) osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i 3) Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove) pod uvjetima: da su osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za prvi od višekratnih privremenih Poziva iznose 152.000.000,00 kuna. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi 80.000,00 kuna, a maksimalni 5.200.000,00 kuna.

05.10.2016.

Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti namijenjeni jačanju svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini s ciljem  osnaživanja njihova djelovanja  da iste prijave radi financijske podrške.  Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja iznosi  68.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je  1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je  5.000,00 kuna. Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava (www.dubrovnik-neretva.hr) . Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom/ dostaviti putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Pred Dvorom 1, Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, s naznakom „Ne otvaraj –  Javni natječaj za predlaganje projekata/programa koje provode udruge s ciljem  jačanja svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini”. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za predlaganje projekata/programa koje provode udruge s ciljem  jačanja svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini. Razmatrati će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Svu potrebnu dokumentaciju za ovaj javni poziv potražite OVDJE

06.10.2016.

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju stipendija učenicima i studentima koji se školuju za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu. Javni poziv upućen je pravnim ili fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističkih usluga, te županijskim obrtničkim komorama. 
Program Javnog poziva potražite OVDJE
Tekst Javnog poziva potražite OVDJE
Zahtjev ST (obrazac za tvrtke) preuzmite OVDJE
Zahtjev SK (obrazac za komore) preuzmite OVDJE
Zahtjev S (podaci odabranih stipendista) preuzmite OVDJE

06.10.2016.

Točka 8. mijenja se i glasi:

1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 8. lipnja 2016. do 10. studenoga 2016.

(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. natječaja počinje teći od 8. lipnja 2016. do 10. studenoga 2016.

U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

11.10.2016.

Zaklada ZAMAH već šestu godinu organizira dodjelu nagrade "Josipa Vancaš - dobrotvorka godine" namijenjenu ženama filantropkinjama koje svojim radom i djelima daju primjer kako se hrvatsko društvo može mijenjati na bolje.  Kandidature se prikupljaju do 4. studenog, online glasovanje će biti otvoreno do 9. prosinca 2016. Neke od vrijednosti koje se ističu kroz nagradu su važnost dobrotvornog rada/volontiranje, djelovanje za opće dobro i ženski doprinos razvoju filantropije u Hrvatskoj. U 5 godina javnosti je predstavljeno ukupno 55 iznimnih žena. Naziv nagrade inspiriran je djelom Josipe Vancaš, dobrotvorke iz razdoblja Ilirskoga preporoda. Proces izbora je javan, a na web stranici www.dobrotvorka.zamah.hr posjetitelji će moći dati svoj glas nekoj od predloženih kandidatkinja. Kandidature se prikupljaju do 4. studenog, online glasovanje će potrajati do 9. prosinca, a nagrada "Josipa Vancaš - dobrotvorke godine" bit će uručena 14. prosinca 2016. u na svečanosti u Muzeju Mimara, na kojoj će sudjelovati sve kandidatkinje. Zaklada poziva sve zainteresirane građane i građanke da se uključe i svojim prijedlozima sudjeluju u izboru dobrotvorke godine. Ako poznajete osobu za koju mislite da se njen dobrotvorni rad treba predstaviti javnosti, ispunite obrazac za nominaciju (kojeg mora potpisati najmanje 5 osoba koje nisu u rodbinskoj vezi s kandidatkinjom), dodajte fotografije i pošaljite svoj prijedlog na adresu elektronske pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Uvjeti su da je predložena osoba državljanka Republike Hrvatske, da svojim djelovanjem pridonosi jačanju uloge žena u društvu, ima pozitivan utjecaj na život šire društvene zajednice kojoj vidljivo pridonosi svojim djelovanjem, sudjeluje u dobrotvornim akcijama ili davanju priloga jednoj ili više neprofitnih organizacija, osobno daje financijska sredstva za javnu dobrotvornu akciju, potiče i usmjerava druge na davanje potpore organizacijama koje djeluju na rješavanju problema u zajednici te potiče druge osobe da postanu dobročinitelji.

* Više informacija o nominacijama možete pronaći na web stranici http://dobrotvorka.zamah.hr/dobrotvorka-2016, a za sva se pitanja možete javiti na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonom na broj 01/5533 474.

Kalendar događanja

« Kolovoz 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31