1.3.2018.

Dubrovačko – neretvanska županija raspisuje dva nova Javna poziva:

1. Javni poziv za predlaganje projekata/programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
2. Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga proisteklih iz II. svjetskog rata i poraća

Dubrovačko - neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti namijenjeni zadovoljavanju potreba iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da iste prijave radi financijske podrške. Svu potrebnu dokumentaciju za „Javni poziv za za predlaganje projekata/programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji“, potražite OVDJE

Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti namijenjeni zaštiti dostojanstva žrtava totalitarnih režima da iste prijave radi financijske podrške. Svu potrebnu dokumentaciju za „Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga proisteklih iz II. svjetskog rata i poraća“ potražite OVDJE

1.3.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila prvi natječaj za provedbu podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.  

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 16.300.000,00 kn, a prihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora. Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 30.000 eura po pojedinoj aktivnosti, a intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Korisnik koji se bavi očuvanjem biljnih genetskih izvora mora biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora, voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima i imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske.

Korisnik koji se bavi očuvanjem životinjskih genetskih izvora mora posjedovati dokaz o obavljanju aktivnosti očuvanja životinjskog genetskog materijala izdanog od strane nadležnog ministarstva, imati odobren godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj te imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka svih domaćih životinja i poljoprivrednika na nacionalnoj razini.  

Kako bi podnijeli zahtjev za potporu korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 22. ožujka 2018. godine 12:00 od sati do 06. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Detaljnije pogledajte OVDJE

28.2.2018.

Na temelju sredstava osiguranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. („Narodne novine“, broj: 124/17), Strateškom planu Središnjeg državnog ureda za šport a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, na poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja i odlaska na međunarodna športska natjecanja te na organiziranje međunarodnih športskih konferencija.

Detaljnije informacije potražite OVDJE

28.2.2018.

Na natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini prijaviti se mogu:

 1. Dječji vrtići, osnovne i srednje škole
 2. Neprofitne udruge ili ustanove

Vrednovat će se isključivo projekti koji realizacijom mogu doprinijeti poboljšanju uvjeta života i dobrobiti djece i mladih u zajednici. To se odnosi na svu djecu i mlade, a posebno na ranjive skupine poput djece s teškoćama u razvoju, djece pripadnike nacionalnih manjina, djece koja žive u teškim životnim uvjetima, djece žrtve nasilja, djece bez roditeljske skrbi, nadarene djece itd. Vrednovat će se kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta, važnost za lokalnu i širu zajednicu (korist od projekta, uključenost djece u njegovu provedbu, dostupnost specifične usluge za djecu na određenom području). Projekte mogu osmisliti i djeca u školama pod mentorstvom svojih učitelja i nastavnika. Projekti mogu biti edukativne prirode (aktivnosti za unapređenje znanja i vještina djece u nekom području, ) i humanitarni (direktno pomažu djeci iz osjetljivih skupina). Posebno će se vrednovati projekti u kojima djeca aktivno participiraju, kreirajući ih i donoseći odluke, pomažući drugima i sebi u svojoj zajednici.

Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju:

 • prijavitelj mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj (prijavitelj ne treba prilagati dokaz ali pravna služba Organizatora ima pravo provjeriti istinitost navoda prijavitelja)
 • svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt
 • projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji se može preuzeti OVDJE
 • u prijavi mora biti konkretno navedeno na što će se sredstva utrošiti (financijski plan)
 • uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju, ilustraciju koji prikazuju projekt ili logotip
 • nepotpune i nelektorirane prijave neće se razmatrati
 • odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi do kraja 2018. godine
 • minimalni iznos donacije je 5.000 kuna, a maksimalni 30.000 kuna
 • ovisno o prijavljenom broju i kvaliteti prijavljenih projekata, organizator će odlučiti o ukupnoj dodjeli sredstava za donacije
 • svaka prijava bit će pregledana i ako zadovoljava uvjete i pravila, objavljena na stranici Radost života (samo opis i cilj projekta)
 • prijave su otvorene do 15. ožujka 2018., prijave pristigle nakon tog datuma neće se razmatrati
 • projekti će biti odabrani do 15. travnja 2018.
 • sudionici natječaja čiji su projekti odabrani bit će o tome obaviješteni pisanim putem
 • odabrani projekti bit će objavljeni na stranici “Radost života“
 • ispunjavanjem obrasca prijave sudionik daje suglasnost za objavu podataka na internetskoj stranici „Radost života“. Organizator zadržava pravo kraćenja i uređivanja tekstova prijava.
 • dobitnici donacije dužni su podnijeti izvješće o provedenom projektu do kraja 2018. godine 

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu provedbu. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“.  Nepotpune prijave i prijave koje ne zadovoljavaju kriterije neće se uzeti u obzir.
UNIQA osiguranje ni u kom slučaju nije obvezno financirati projekte ili inicijative te isplaćivati sredstva.
UNIQA osiguranje kao organizator zadržava puno pravo informiranja medija u svrhu promocije „Radosti života“, što uključuje i sve prijavljene te odabrane projekte ili inicijative.
Sva pitanja vezana uz prijavu i odabir projekata mogu se uputiti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
UNIQA osiguranje će odabranim nositeljima projekata ili inicijativa uputiti prijedlog odgovarajućeg ugovora, ovisno o karakteru projekta. 

27.2.2018.

 

Dubrovačko – neretvanska županija raspisuje dva Javna poziva;

1. Javni poziv za prijavu projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata,

2. Javni poziv za prijavu projekata dječji vrtići na području DNŽ

1. U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, Razdjel 3. - Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Glava 1. - Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Kapitalni projekt K106203 - Sanacija i izgradnja igrališta i objekata, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata. Ovim pozivom Dubrovačko-neretvanska županija poziva gradove i općine, osnovne i srednje škole te sportske udruge koji su vlasnici sportskih igrališta i objekata na području Dubrovačko-neretvanske županije na prijavu projekata koji će se sufinancirati iz županijskog proračuna. Detaljnije informacije o navedenom Javnom pozivu potražite OVDJE

 2. U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, Razdjel 3. - Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Glava 1. - Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Kapitalni projekt K106201 – Dječji vrtići na području Dubrovačko-neretvanske županije, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata dječji vrtići na području Dubrovačko - neretvanske županije. Ovim pozivom Dubrovačko-neretvanska županija poziva gradove i općine, dječje vrtiće na području Dubrovačko-neretvanske županije na prijavu projekata koji će se sufinancirati iz županijskog proračuna. Detaljnije informacije o Javnom pozivu potražite OVDJE

27.2.2018.

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu za koji je Ministarstvo turizma i ove godine u proračunu osiguralo 5 milijuna kuna. Sredstva Programa razvoja cikloturizma na kontinentu namijenjena su jačanju bike turizma na kontinentu kroz trasiranje, uređenje i označavanje biciklističkih ruta i na raspolaganju su javnom sektoru - jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.


Dok je u 2017. godini Ministarstvo turizma kroz predmetni Program sufinanciralo izradu Operativnih planova razvoja cikloturizma kojima su definirane optimalne trase biciklističkih ruta i najvažnije, postavljeni temelji za razvoj cikloturizma na kontinentu, i u 2018. godini kroz potpore se slijedi Operativni plan razvoja cikloturizma županija 2017.- 2020. Prema navedenom, sufinancira se izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta; izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute; uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta; izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada ili dorada web stranice na razini županije, izrada ili dorada županijske mobilne aplikacije; izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte postavljanje brojača biciklističkog kretanja/ prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na drugim međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenim točkama u ruralnom prostoru i slično te organizacija i provođenje edukacije za „bike vodiča“.

Ministarstvo sufinancira do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Minimalni iznos koji je moguće ostvariti po projektu iznosi 100.000 kn, dok je maksimalni iznos 500.000 kuna.

Javni poziv otvoren je od 26. veljače do 16. ožujka 2018. godine.

Detaljnije informacije, kao i natječajnu dokuemntaciju potražite OVDJE

 

21.2.2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića da sukladno Pozivu prijave projekte koji pridonose poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Ukupni iznos planiranih sredstava za projekte iznosi 67.500.000,00 kn (šezdesetsedammilijunapetstotisućakunanulalipa).

Prijava se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu Prijavitelja, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obavezno uz naznaku: POZIV za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini s naznakom NE OTVARATI, na adresu:

„Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku Trg Nevenke Topalušić 1 10 000 Zagreb“

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva.

Molimo sve prijavitelje da posebnu pažnju obrate na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!

Dokumentaciju za navedeni Poziv preuzmite OVDJE

20.2.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila natječaj za provedbu podmjere 16.1. » Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost « – provedba tipa operacije 16.1.1. »Potpora za osnivanje operativnih skupina «.  

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju je 1.140.000,00 kuna, a visina potpore iznosi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora se isplaćuje se jednokratno, u obliku paušalnog iznosa, a prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje čine najmanje dva partnera. Partneri u operativnoj skupini mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj te ne smiju biti u sukobu interesa. Kako bi se projektna ideja, odnosno projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti:

- projekt se mora provoditi na području Republike Hrvatske

- projektna ideja ili projekt se mora odnositi na:

- primijenjena i razvojna istraživanja mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, uzgoja, kvalitete i plodnosti tla ili jačanja otpornosti poljoprivrednih sustava na promjene uz napredno korištenje novih tehnologija ili alternativnih sustava proizvodnje

- povećanje proizvodnje biomase u poljoprivredi i njezino korištenje kao i korištenje ostalog biomaterijala nastalog na poljoprivrednom gospodarstvu

- projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa ruralnog razvoja i ciljevima EIP-a.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

 

Detaljnije informacije potražite OVDJE

19.2.2018.

Ministarstvo turizma objavilo je program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2018. godinu, kojim je osigurano bespovratnih 24,6 milijuna kuna iz državnog proračuna. Sredstva će se kroz niz mjera dodjeljivati za povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda u destinaciji, održivi razvoj, internacionalizaciju poslovanja, korištenje novih tehnologija i za druge aktivnosti s ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva. Ovogodišnji program nastavak je svih dosadašnjih aktivnosti Ministarstva turizma usmjerenih na poticanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma. Posebna se pažnja posvećuje razvoju turizma na kontinentu, dalmatinskom zaleđu i otocima, održivom razvoju, korištenju digitalnih tehnologija te povezivanju poljoprivrede i turizma.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja. Kroz mjeru A podupire se povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata vrste: hoteli, kampovi, ostali ugostiteljski objekti za smještaj i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, sufinanciranjem prihvatljivih projektnih aktivnosti, kao što su: podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, tematsko definiranje smještajnih kapaciteta, ulaganje u zeleno poduzetništvo, izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta u kontinentalnom dijelu Hrvatske, jadranskom zaleđu te na otocima gdje takvih sadržaja nema, aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja ili uređenje objekata za robinzonski i bike&bed smještaj, povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, te razvoj etno, tradicijskih, lovnih, ribolovnih, konjičkih i drugih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima.

Kroz mjeru B potiče se razvoj posebnih oblika turizma kao što su ciklo-turizam, aktivni i pustolovni kroz ulaganja u infrastrukturu, servise i opremu, uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, adrenalinske parkovi, golf vježbališta, te promotivne aktivnosti za postojeću ponudu. Kroz ovu mjeru podupiru se i zabavni, adrenalinski i tematski parkovi, tradicijski mali ploveći hoteli, obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje, te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa.

Mjera C odnosi se na dostupnost i sigurnost turista, kroz sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima, uz edukaciju, pri čemu prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima RH koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova, subvencionira se prijevoz vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda, te potiče inovativne IT tehnologije u turizmu.

Mjera D odnosi se na prepoznatljivost, pa će se tako financirati plasman otočnih proizvoda kroz opremanje prodajno izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima te realizacija tematskih ruta i kreiranje paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvodi“. Kroz ovu mjeru također će se sufinancirati veći međunarodni skupovi u Hrvatskoj koji su vezani za investicije u turizmu.

Potpore se dodjeljuju u rasponu od 20.000 do 400.000 kuna po projektu, ovisno o svakoj od mjera. Javni poziv otvoren je do 20. ožujka 2018. godine.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, ministarstvo turizma ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće e-mail adrese:

•             Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)

•             Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (kampovi i kamp odmorišta)

•             Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)

•             Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (seljačko domaćinstvo - OPG)

•             Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (razvoj posebnih oblika turizma)

•             Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (defibrilatori i vodonosci)

•             Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. („Hrvatski otočni proizvod“)

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se prema redoslijedu zaprimanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Zadnji dan za slanje upita je 20. ožujka 2018. godine.

SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA NAVEDENI POZIV POTRAŽITE OVDJE

16.2.2018.

U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 14. prosinca 2017. godine, Zaklada je 7. veljače 2018. objavila Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. za projekte organizacija civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u razdoblju od 1.7.2018. do 31.12.2018. godine.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt s odredbama važećih propisa na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • nisu dobile podršku u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. u Programskom području 2
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.

Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:

      a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
      b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

 

Ovaj Javni poziv odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti i završiti u razdoblju od 1.7.2018. do 31.12.2018.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu prijavu na ovaj Javni poziv.

Pitanja o Programu podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. mogu se postavljati isključivo na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u razdoblju od 7.2.2018. do 15.3.2018.

 

Cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. kao i e-prijavnice za obje kategorije, dostupni su OVDJE

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 21.3.2018., 16.00 h.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene.

Izvor: službene stranice Zaklade Kultura nova: kulturanova.hr 

Kalendar događanja

« Travanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30