20.6.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Detaljnije informacije potražite OVDJE

15.6.2018.

Prenosimo obavijest Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;

U srijedu 20. lipnja 2018. godine će Fond objaviti Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila trgovačkim društva, obrtnicima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave te ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima. Na raspolaganju će biti ukupno 13 milijuna kuna.

U srijedu 20. lipnja 2018. godine će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objaviti Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila trgovačkim društva, obrtnicima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave te ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima. Na raspolaganju će biti ukupno 13 milijuna kunakoji će se dodijeliti putem subvencija, odnosno financijskih pomoći.

Sredstva u slijedećim iznosima po vozilu moći će se dobiti za:

 • električne bicikle – do 5.000,00 kuna, za 5 do 15 komada
 • električna vozila L1-L7 kategorije – do 20.000,00 kuna
 • vozila kategorije M1 i N1 s hibridnim „plug-in“ pogonom – do 40.000,00 kuna
 • vozila kategorije N1 pogonom na SPP i UPP – do 40.000,00 kuna
 • vozila kategorija M1 i N1 s električnim pogonom – do 80.000,00 kuna
 • vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP ili UPP - max. 400.000,00 kuna.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku. Predmet zahtjeva za sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu mogu biti jedno ili više vozila ili kombinacija vozila.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Za sufinanciranje će biti prihvatljivo novo motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bilo korišteno. Što se tiče tehničkih uvjeta prihvatljivo je:

 • „plug-in” hibridno vozilo kategorije M1 koje ima dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,
 • vozila klase M1 – isključivo osobna vozila niže i srednje kategorije (gradska i kompaktna vozila), odnosno prema europskoj kategorizaciji tzv. A (mini), B (mali) i C (srednji) segment vozila.

Za sufinanciranje od strane Fonda bit će prihvatljiva vozila sljedećih tehničkih karakteristika:

 • električni bicikl - vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale,
 • L1: motorna vozila s 2 kotača (mopedi), radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤4kW i brzine ≤ 45 km/h,
 • L2: motorna vozila s 3 kotača (mopedi), radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤ 4kW i brzine ≤ 45 km/h,
 • L3: motorna vozila s 2 kotača (motocikli) brzine > 45 km/h
 • L4: Motorna vozila s 2 kotača i bočnom prikolicom (motocikli s bočnom prikolicom), radnog obujma motora > 50 cm³ ili brzine > 45 km/h,
 • L5: Motorna vozila s 3 kotača, simetrično postavljena s obzirom na uzdužnu os vozila (motorni tricikli), radnog obujma motora > 50 cm3 ili brzine > 45 km/h,
 • L6: motorna vozila s 4 kotača (laki četverocikli), čija je masa praznog vozila ≤ od 350 kg što ne uključuje masu baterija kod električnih vozila čija je najveća konstrukcijska brzina ≤45 km/h,
 • L7:motorna vozila s 4 kotača osim lakih četverocikala, čija je masa praznog vozila  ≤ od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz tereta), što ne uključuje masu baterija kod električnih vozila i čija najveća neto snaga motora je ≤ 15 kW,
 • M1: motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše 8 sjedala,
 • M2: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 t,
 • M3: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 t,
 • N1: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase x ≤ 3,5 t,
 • N2:motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase 3,5 t < x ≤ 12 t,
 • N3: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase x > 12 t.

Pravo na sredstva Fonda moći će ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) ako:

 • podnesu zahtjev sukladno uvjetima koji će biti naznačeni u Javnom pozivu
 • imaju sjedište na području RH,
 • dostave obveznu dokumentaciju te ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu,
 • prihvate uvjete zajedničkog financiranja propisane Javnim pozivom i općim aktima Fonda,
 • ulažu vlastita sredstva za kupnju vozila,
 • registriraju vozila na području Republike Hrvatske (izuzev u slučaju kategorije električni bicikl),
 • nemaju nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (odnosi se na trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike)),
 • nisu poduzetnik u teškoćama (odnosi se na trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike)),
 • sklope ugovor s Fondom o neposrednom sufinanciranju kupnje energetski učinkovitih vozila,
 • ispunjavaju i druge uvjete koji će se utvrditi javnim pozivom.

Podnositelji zahtjeva moraju biti prvi vlasnici vozila za koje podnose zahtjev za sufinanciranje.

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije 20. lipnja 2018. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila. Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Vozila nabavljena putem ugovora o operativnom leasingu nisu Fondu opravdan trošak. PDV je opravdan trošak ukoliko nije nadoknadiv odnosno ukoliko prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

Zahtjev za sufinanciranje kupnje vozila prema ovom Javnom pozivu treba sadržavati slijedeću obveznu dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac koji se može preuzeti s mrežne stranice Fonda (www.fzoeu.hr), popunjen u cijelosti, ovjeren, te vlastoručno potpisan od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva (potpisani i ovjeren primjerak u izvorniku),
 2. CD-u ili DVD-u ili USB-u s popunjenim prijavnim obrascem u Excel .xlsx datoteci (neovjeren i nepotpisan),
 3. Ponuda za kupnju vozila izdana od strane prodavatelja,
 4. Tehničke karakteristike vozila koje je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija vozila, proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in“ hibridni, SPP, UPP), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km,gdje je primjenjivo), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd.
 5. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv (u izvorniku),
 6. Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da li će se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju, ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva za sufinanciranje (u izvorniku), kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

U slučaju da su podnositelji zahtjeva JLP(R)S, tijela državne uprave ili ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, zahtjev za sufinanciranje mora dodatno sadržavati:  

 • Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta s naznakom odgovarajuće stavke u proračunu/financijskom planu ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja, odnosno Izjavu da će se vlastita sredstva za provedbu projekta osigurati rebalansom proračuna/financijskog plana ukoliko ista nisu bila planirana (u izvorniku).

U slučaju da su podnositelji zahtjeva trgovačka društva ili fizičke osobe (obrtnici), zahtjev za sufinanciranje mora dodatno sadržavati sljedeću dokumentaciju, ne stariju od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv:

 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,   
 • Izjavu poduzetnika da nije u teškoćama, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,
 • Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (iznimno, navedeni dokument ne smije biti stariji od 90 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv),
 • BON 2 ili SOL 2 (u izvorniku).

Ukoliko Korisnik dostavlja dokumentaciju za više od jedne vrste vozila, potrebno je za svaku pojedinu vrstu vozila dostaviti tehničke karakteristike svakog pojedinog vozila.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje (koji mora sadržavati svu obveznu dokumentaciju koja će biti propisana javnim pozivom) započinje dana20. lipnja  2018. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2018. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna  dokumentacija dostavlja se preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili osobno putem pisarnice Fonda u zatvorenoj omotnici s nazivom ili imenom i adresom podnositelja zahtjeva, na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, uz naznaku: „Zahtjev na javni poziv za vozila - pravne osobe - 2018.“

Podnositelj zahtjeva u roku za dostavu zahtjeva, a prije donošenja odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda može svojom potpisanom izjavom odustati od istog, izmijeniti ga ili isti dopuniti. Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva od Fonda.

Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda (ukoliko se zahtjev dostavlja osobno) te će biti ocjenjivani u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Svi zainteresirani se pozivaju da dobro prouče cjelokupni tekst javnog poziva koji će u srijedu 20. lipnja 2018. biti objavljen u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Fonda, kako bi se uspješno prijavili na javni poziv te ostvarili pravo na sufinanciranje od strane Fonda.

Izvor: fzoeu.hr 

15.6.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je, 14. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«, pri čemu ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 250.000.000,00 kuna.

Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Navedena potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih financijskih sredstava, pri čemu se po projektu se financira do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura dok najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Raspisivanje ovog natječaja sastavni je dio aktivnosti namijenjenih demografskoj obnovi opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, što predstavlja jedan od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Njime se potiče ostanak mladih u ruralnim područjima, odnosno njihov povratak iz gradova te zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.

Prijave na novi natječaj za operaciju 6.4.1. će se zaprimati od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine, a sve informacije dostupne su OVDJE

14.6.2018.

Pravo na podnošenje prijave imaju gradovi i općine na području Dubrovačko-neretvanske županije koji u svojoj teritorijalnoj nadležnosti imaju obalni odnosno akvatorijalni dio Republike Hrvatske. Detaljnije informacije o navedenom Javnom Pozivu potražite OVDJE

12.6.2018.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, otvorili su novi natječaj za tip operacije 7.4.1., vrijedan 1.000.000.000 kuna, a gotovo polovica od tog iznosa, odnosno 450.000.000 kuna namijenjena je isključivo izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića. Ostatak raspoloživog novca osiguran je za vatrogasne domove, sportske terene, javne prometne površine i sličnu infrastrukturu koja će ruralni prostor učinili poželjnim mjestom za život i rad.

Svi projekti provode se u naseljima do 5.000 stanovnika, a financijska potpora iznosi od 80 do 100% investicije, odnosno između 15.000 i 1.000.000 eura po projektu.

Prepoznajući problem odljeva stanovništva iz ruralnog prostora kao i ogroman interes jedinica lokalne samouprave za izgradnju novih vrtića, ali i provedbu drugih projekata koji će povećati kvalitetu života u ruralnom prostoru, Ministarstvo poljoprivrede odobrilo je milijardu kuna za sljedeći natječaj, kojeg raspisuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Detaljnije informacije možete pronaći OVDJE

11.6.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je u Narodnim novinama broj 53/2018 objavila novi natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (Narodne novine br. 49/2015, 23/2016, 73/2017 i 39/2018).

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi izgradnje/rekonstrukcije, poboljšanja nepokretne imovine, troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, opći troškovi povezani s izgradnjom/rekonstrukcijom, poboljšanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme, troškovi kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova, a u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkom a), b), c) i d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 od 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 (SL L 190, 15.7.2016.) i Listom prihvatljivih troškova iz Priloga I. Pravilnika.

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su: su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini Podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%.

Rok za podnošenje prijava je do 6. srpnja 2018., a Natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su OVDJE

10.6.2018.

Zaklada "Kultura nova" je u okviru Programa podrške 2018. s rokom prijave 30.8.2018. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata. Na javne pozive u okviru Programa podrške 2018 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti.

Indikativni proračun za Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. iznosi 8.950.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u svakom programskom području.

Vodič za prijavu u kojem su detaljno predstavljene sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. te e-prijavnice za sve kategorije i programska područja, dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade. Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 30. kolovoza 2018. do 16h.

Detaljnije informacije o Javnim pozivima Zaklade "Kultura nova" potražite OVDJE

7.6.2018.

Podsjećamo zainteresirane da su prijave na Natječaj za provedbu operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. u AGRONET-u otvorene zaključno do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

Ovim bespovratnim sredstvima mogu se financirati mnogobrojne aktivnosti kao npr. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Detaljnije informacije potražite OVDJE

6.5.2018.

Ured za udruge objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" je promicati doprinos organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokalne zajednice.

Specifični ciljevi Poziva su:

 • povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija djece i mladih u području održivog razvoja;
 • osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.


Za financiranje projekata u sklopu ovog natječaja raspoloživ je iznos od 31.500.000,00 kuna.
 
Kako bi se osigurala mogućnost prijave na natječaj prijaviteljima s ostvarenim manjim godišnjim proračunima te bez iskustva provedbe većih projekata, poglavito onih financiranih sredstvima Europske unije, osigurana je podjela proračuna Poziva u 2 financijske omotnice.
 
Najniža vrijednost potpore unutar 1. grupe aktivnosti, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 140.000,00,00 kuna, odnosno 500.000,00 kuna unutar 2. grupe.
 
Najviša vrijednost potpore unutar 1. grupe, odnosno najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kuna, odnosno 1.300.000,00 kuna unutar 2. grupe.

Projekti se mogu financirati u iznosu od najviše 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su potencijalni prijavitelji i partneri dužni osigurati sufinanciranje preostalih 10% iz vlastitih sredstva.

Prvi rok za podnošenje projektnih prijedloga je 10. rujna 2018.
Ukoliko preostane financijskih sredstava, prijavitelji će moći svoje projektne prijedloge podnositi unutar sljedeća dva roka: 10. prosinca 2019. i 11. ožujka 2019.

Ured za udruge održat će informativne radionice za potencijalne prijavitelje, a informacije o vremenu i mjestu održavanja bit će objavljenje na mrežnim stranicama Ureda.

Dokumentaciju preuzmite OVDJE

1.6.2018.

 

Zaklada „Novo sutra“ raspisala natječaj za prijavu projekata za financiranje za 2018. godinu iz područja odgoja,obrazovanja i znanosti, baštine i humanost i znanosti

Natječaj za prijavu projekata za financiranje za 2018. godinu

Područja prijave:

odgoj, obrazovanje i znanost, baština, humanost i znanost

Pravo prijave na natječaj imaju;

Organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – npr. udruge, ustanove, zajednice, škole, visoka učilišta, domovi i ostale organizacije civilnog društva

Pravo prijave na natječaj NEMAJU:

Fizičke osobe, Obrtnici, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave, tijela državne uprave, Političke stranke, Organizacije ili članovi organizacija koji svojim djelovanjem podupiru bilo koji oblik diskriminacije

Natječaj je otvoren od 20. travnja 2018. do 19. lipnja 2018.

Prijava se obavlja isključivo putem online obrasca te se prijava smatra valjanom ukoliko su ispravno i jasno navedeni svi traženi podaci u obrascu za online prijavu. Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje budu podnesene izvan propisanih rokova neće se razmatrati.

Vrednovanje i procjenu projekata te konačnu odluku o prihvaćanju financiranja vrši Upravno vijeće Zaklade Novo sutra na temelju sljedećih kriterija:

GLAVNI KRITERIJI:

• Korisnost projekta za zajednicu
• Zadovoljavanje područja propisanih natječajem (Odgoj, obrazovanje i znanost, Baština, Humanost i društvo)
• Kvaliteta, ideja, kreativnost i inovativnost provedbe projekta
• Projekcija, namjena i plan trošenja sredstava
• Jasno definirani cilj projekta i plan njegovog ostvarenja
• Dosadašnja postignuća organizacije prijavitelja i/ili nositelja projekta

OSTALI KRITERIJI:

• Organizacija mora biti upisana u Registar udruga ili drugi pripadajući registar
• Mora poslovati u skladu sa zakonima Republike Hrvatske
• Da se protiv prijavitelja/osobe ovlaštene za zastupanje/voditelja projekta ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivana za počinjenje kaznenog djela
• Da ima odgovarajuće organizacijske i operativne kapacitete za provedbu traženog projekta
• Da nije u postupku gašenja, stečaja, prisilne naplate ili u postupku likvidacije
• Da nema dugovanja prema državnom proračunu.

 

Prijavu možete izvršiti OVDJE

Kalendar događanja

« Srpanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31