Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je  natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. u sljedećim prioritetnim područjima:

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta:

a) Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima;

b) Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnog, kulturnog i hrvatskog nacionalnog identiteta;

c) Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i multikulturalizmu te integracije pripadnika nacionalnih manjina i migranata;

d) Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:

a) Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;

b) Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih;

c) Odgoj i obrazovanje za financijsku i medijsku pismenost;

d) Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Projekti u navedenim prioritetnim područjima prijavljuju se Ministarstvu znanosti i obrazovanja sukladno Uputama za prijavitelje.
Rok za prijavu je 30.6.2017. Najniži iznos potpore je 50.000,00 kn dok je najviši iznos potpore 200.000,00 kn.

 

Više informacija i detalja možete pronaći OVDJE

 

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).
Prijave se zaprimaju isključivo od 1.6.2017. do 31. 7. 2017. godine.Prihvatljive aktivnosti su : ulaganje u unaprjeđenje poslovanja, ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, pravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna dok je najviši iznos potpore 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

 

Više informacija i detalje poziva možete pronaći OVDJE

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Javni Poziv „Jačanje socijalnog dijaloga - faza III.“
To je treći Poziv u nizu u posljednjih par godina, kojim je predviđeno financiranje aktivnosti s jasnim doprinosom u rješavanju opisanih potreba i identificiranih problema pri razvoju socijalnog dijaloga.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave te jedinice regionalne (područne) samouprave, sindikati

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga -  faza III.“ usmjeren je na povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj.
Poseban naglasak Poziva je na unaprjeđenju kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Specifičnog cilja 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Ukupna alokacija poziva je 18.000.000,00 kn. Najmanja vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 400.000,00 kn dok je najviša  1.500.000,00 kn.

Javni poziv je otvoren od 31.5.2017. do 1.8.2017.

Više informacija i detalje poziva možete pronaći OVDJE

Uniqa osiguranje poziva sve udruge, ustanove i društva koje provode aktivnosti za dobrobit i poboljšanje kvalitete života u zajednici, osobito djece i mladih, da prijave projekte ili inicijative koji promiču različitost i toleranciju, obogaćuju i usrećuju, a za njihovu realizaciju potrebna im je financijska podrška.
Prilikom odabira projekata ili inicijativa posebno će se cijeniti inovativnost i originalnost. Projekt ili inicijativa trebaju biti kvalitetno napisani i predstavljeni te realno provedivi.
Nepotpune prijave kao i predložene projekte ili inicijative koje ne spadaju pod odabrane kategorije neće se razmatrati.
Molimo da prilikom prijave u obrazac u nastavku upišete sve tražene informacije jer se nepotpune prijave neće razmatrati.
Napomene: UNIQA zadržava pravo tražiti dostavu daljnjih podataka i dokumentacije.

  • Svi projekti prijavljeni od 1. veljače 2017. do 1. rujna 2017. ulaze u drugi krug.
  • Projekti prijavljeni do 1. rujna 2017. bit će odabrani do kraja rujna 2017.
  • Prijavljeni projekti za koje je realizacija planirana prije kraja rujna 2017. neće se razmatrati.

Više o podrškama i kategorijama možete pročitati OVDJE dok samu prijavu i detalje prijave možete izvršiti na slijedećoj POVEZNICI  

Nacionalna zaklada u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja raspisala natječaj za dodjelu financijskih podrški projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i

obrazovanja djece i mladi

Nacionalna je zaklada danas raspisala natječaj za dodjelu financijskih podrški projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018.
Podrške se dodjeljuju u 3 podkategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim područjima natječaja:

1) podnatječaj: škola u zajednici s nultom tolerancijom za govor mržnje i nasilje (odgoj i obrazovanje za ljudska prava, nenasilno rješavanje sukoba, odgovornost i aktivno građanstvo) – do 10 podrški

2) podnatječaj: "Otisak srca" za volonterstvo djece i mladih u školi i zajednici (odgoj i obrazovanje za volonterstvo) – do 10 podrški

3) podnatječaj: holistička škola i zajednica (odgoj i obrazovanje o zdravim načinima življenja, očuvanju prirode i održivom razvoju) – do 10 podrški


Na natječaj se mogu prijaviti isključivo udruge u partnerstvu s jednom odgojno-obrazovnom ustanovom i to isključivo: osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.

Trajanje projekta treba biti u školskoj godini 2017./2018., počevši od 4. rujna 2017. godine, a može

trajati najdulje do 31. kolovoza 2018. godine.

Visina financijske podrške koja se može odobriti po projektu: od 50.000,00 kuna do 100.000,00

kuna.
Rok za prijavu:30. lipnja 2017

Više detalja i i nformacija možete pronaći OVDJE (Priopćenje za javnost)

Ministarstvo poljoprivrede objavilo JE u Narodnim novinama br. 49/2017 od 24. Svibnja tri javna natječaja  za potpore u okviru mjere
»Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje 2017. – 2020. (Narodne novine broj 39/2017)

  • za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2017. Godini  (DETALJI)
  • za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (DETALJI) te
  • za dodjelu potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«(DETALJI).

Nacionalna zaklada je dana 17.svibnja 2017. raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata koje djeluju na lokalnoj razini te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Institucionalna podrška dodjeljuje se u dvije kategorije kroz 2 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama institucionalne podrške.

Više detalja i dokumentaciju možete pronaći OVDJE

Dubrovačko-neretvanska županija je objavila natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu "Razvoj 2017."
Korisnici kredita mogu biti: - fizičke osobe upisane u obrtni registar - obrti - mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu.
Poduzetnici moraju uložiti na području Dubrovačko-neretvanske županije, a prednost imaju poduzetnici koji se bave proizvodnom djelatnosti i poduzetnici koji su izvozno orijentirani (više od 50% prihoda od izvoza).

Namjena kredita može biti kupnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata; kupnja zemljišta za izgradnju gospodarskih objekata; informatizacija i modernizacija poslovanja; nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme; nabava prijevoznih sredstava; uređenje poslovne infrastrukture; uređenje ili adaptacija zavičajnih kuća, starih zapuštenih objekata i muzeja ; obrtna sredstva u funkciji investicija ili za unapređenje poslovanja (do 30%)

Traženi iznos kredita može biti: najniži iznos: 50.000,00 kuna najviši iznos: 500.000,00 kuna

Rokovi otplate mogu biti do 10 godina, uz poček od 1 godine koji je uključenu u otplatu (u razdoblju počeka plaća se kamata)

Kamatne stope,uvjete i ostale detalje možete pronaći OVDJE

16.05.2017.
Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu Ministarstva) za organizaciju manifestacija/znanstveno stručnih skupova i nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2017. godini.

Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva . Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je 60 dana od dana objave.

Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno - stručnih skupova, te lokalno - tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to:

  • 1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, turističke zajednice gradova, općina i županija
  • 2. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, (za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva).

Korisnici se mogu udružiti u zajednicu ponuditelja.

Sredstva za pokroviteljstvo/sufinanciranje putem ovog Javnog poziva u iznosu od 2.000.000,00 kuna (slovima: dva milijuna kuna) osigurana su u proračunu Ministarstva na proračunskoj aktivnosti A648087 - Provedba mjera za poticanje konkurentnosti.

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/znanstveno - stručnom skupu ili nacionalnom projektu promidžbe poduzetništva i obrta godišnje (nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta mora sadržavati vise povezanih aktivnosti s barem jednim nacionalno vidljivim događanjem (kroz medije) na godišnjoj razini i kontinuiranu promidžbu poduzetništva i to:

  • 1. za znanstveno - stručne - skupove i gospodarske manifestacije: - do 50.000,00 kuna za znanstveno - stručni skup ili gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera - do 30.000,00 kuna za znanstveno - stručni skup ili gospodarsku manifestaciju državnog karaktera - do 20.000,00 kuna za znanstveno - stručni skup ili gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera - do 10.000,00 kuna za znanstveno - stručni skup ili gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera
  • 2. za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva i obrta do maksimalnog iznosa od 100.000,00 kuna.

Za istu manifestaciju (projekt), pravo na pokroviteljstvo i sufinanciranje može ostvariti samo jedan korisnik.

Više informacija i detalje možete pronaći OVDJE


IZVOR: Ministarstvo gospodarstva,poduzetništva i obrta 

Kalendar događanja

« Rujan 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30