30.05.2016.

Prvi Javni poziv pod imenom:
”Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu”
Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane udruge mladih i za mlade, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih mladima. Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:
A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
A.2. Lokalni info-centri
A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade
A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje
Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.300.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 24. lipnja 2016. godine. 
Dokumentaciju za ovaj Javni poziv preuzmite: OVDJE


Drugi javni poziv raspisan od strane Ministarstva socijalne politike i mladih je:
”Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini”
Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 27. lipnja 2016. godine.
Dokumentaciju za ovaj Javni poziv preuzmite: OVDJE

31.05.2016.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom, provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava. Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske: 1) IPA – I. komponenta, 2) IPA Prekogranična suradnja, 3) Europska teritorijalna suradnja, 4) Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013., 5) Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., 6) Erasmus +, 7) Sedmi okvirni program (FP7), 8) Obzor 2020, 9) Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI, 10) Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva, 11) Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva, 12) Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), 13) Višekorisnička IPA, 14) Kreativna Europa, 15) Program o pravima, jednakosti i građanstvu natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu te natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu. Sve detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu potražite OVDJE

02.06.2016.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 3. točka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr). Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 8. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem. Detaljnije informacije potražite OVDJE

02.06.2016.

Predmet natječaja je dodjela sredstava za cjelokupno trajanje Programa sukladno članku 5. stavka 1. i članku 16. stavka 3. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine 47/2016; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i to za provedbu:
– podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.2.),
– podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.3.),
– podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.4.).
Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr). Detaljno: OVDJE

02.06.2016.

Na temelju članka 18. i 33. Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije  župan, Dubrovačko-neretvanske županije, raspisuje  ”JAVNI POZIV za projekte podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te organizacija manifestacija, susreta, natjecanja, priredbi i sl. u 2016. godini.”
PREDMET  JAVNOG POZIVA: podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Županije, donacije i sponzorstva, jednodnevne i višednevne manifestacije (obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica,organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično).
OPĆI UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA:
Korisnici županijskih sredstava iz točke I. ovog Javnog Poziva su Udruge  građana. Najviši ukupni godišnji iznos sufinanciranja za tekuću godinu koju Korisnik može ostvariti po projektu odnosno aktivnosti je 20. 000,00 kuna a najmanji iznos je 1.000,00 kuna Sredstva za sufinanciranje navedenih aktivnosti osigurana su u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu, Razdjel 1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, Glava 1. Predstavničko i izvršno tijelo, Program 1003 Program pokroviteljstva, Aktivnost A100301 Pokroviteljstva,  u ukupnom iznosu 450.000,00 kn. Odobrena novčana sredstva Korisnik je dužan utrošiti namjenski u skladu s važećim zakonskim propisima.
KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA SUFINANCIRANJA:
1. Značaj programa za Dubrovačko-neretvansku županiju
2. Uključenost drugih institucija i subjekata u provedbi projekta
3. Koristi od projekta/aktivnosti za širu zajednicu;
NAČIN DODJELE SREDSTAVA:
Pristigle zahtjeve po javnom pozivu razmatra tročlano Povjerenstvo za odabir projekata, koje imenuje župan. Na prijedlog Povjerenstva Odluku o podršci sufinanciranju projekta i rasporedu sredstava donosi župan. Po odobrenju sredstava Korisnik potpisuje Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Županijom. Ugovorom je definiran iznos, namjena, rokovi izvršenja, način praćenja realizacije projekta te druga prava i obveze Korisnika financijskih sredstava. Nepotpuni zahtjevi se odbacuju, a odbijaju oni zahtjevi koji ne ispunjavaju propisane uvjete javnog poziva, o čemu Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine obavještava podnositelje zahtjeva. Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na odluku o neispunjenju propisanih uvjeta natječaja u roku od 8 dana o zaprimanja obavijesti. Povjerenstvo se sastaje i razmatra pristigle zahtjeve periodično.
OBVEZE KORISNIKA:
Korisnik je dužan dostaviti izvješće najkasnije u roku od 15 dana po realizaciji odobrenog projekta/aktivnosti ili utrošku dobivenih sredstava. Ukoliko se utvrdi da je priložena neistinita dokumentacija ili se utvrdi da su nenamjenski utrošena dobivena sredstva, isti je iznos dužan vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih donacija i pomoći u narednih pet (5) godina. Korisnici županijskih sredstava moraju imati podmirene sve obveze prema Republici Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Županija ne snosi odgovornost za nezakonito poslovanja udruge.
POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE PO OVOM JAVNOM POZIVU:
Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija: 1) Izjavu da je udruga uskladila statut s odredbama novog Zakona o udrugama (NN, br. 74/14). izjavu o nepostojanju duga s osnova poreza, doprinosa i drugih davanja prema državnom proračunu te izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja aktivnosti. (Županija zadržava pravo prije potpisivanja ugovora zatražiti odgovarajuće dokaze na okolnosti sadržane u izjavi), 2) izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, 3) obrazac proračuna
Zahtjev se podnosi na obrascu koji će korisnicima biti dostupan Upravnom odjelu za poslove župana i županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije te na službenim Internet stranicama Županije, kao i na dnu ovog teksta. Zahtjevi koji nisu potpuni i za koje nije dostavljena vjerodostojna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje. Županija zadržava pravo djelomičnog financiranja projekta/aktivnosti, kao i odbijanja zahtjeva koji nisu u skladu s navedenim kriterijima i koji se ocijene kao neprihvatljivi.
NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI:
Podnositelj zahtjeva je dužan dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
”Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik,  s naznakom "Projekt podrške razvoju udruga u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu". Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2016. godine.
Dokumentaciju za natječaj preuzmite OVDJE

03.06.2016.

Opći ciljevi operacije je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Specifični cilj  operacije je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Sufinanciranje projekata u sklopu ovog Poziva od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) kako slijedi: 1) 5%– gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH, 2) 8%– gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75 i 100% prosjeka RH, 3) 15%– gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100 i 125% prosjeka RH, 4) 20%– gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od   125% prosjeka RH. Dokumentaciju preuzmite OVDJE

09.06.2016.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2016. godini kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu (Narodne novine, broj 26/16). Pozivaju se sve zainteresirane udruge koje imaju sjedište na hrvatskim otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja, da dostave svoje projektne prijave. Opći cilj Natječaja je financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima. Svu potrebnu dokumentaciju i obrasce potražite OVDJE

09.06.2016.

Predmet Natječaja je dodjela namjenskih bespovratnih financijskih sredstava za pokriće dijela troškova izrade specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, sukladno Programu »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta« za 2016. godinu (klasa: 310-26/16-01/27, urbroj: 525-09/1384-16-9 od 2. lipnja 2016. godine), u daljnjem tekstu: Program. Čitav tekst natječaja potražite OVDJE

09.06.2016.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 3. točka 2. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«. Čitav tekst natječaja potražite OVDJE

16.06.2016.

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.  Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva  i to u vidu podjele hrane u školama. Ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te  koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija  prema kriterijima  partnerske organizacije  za redovito primanje prehrane na  način na koji je školska prehrana organizirana.   Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je indikativni iznos od  9.360.000,00 HRK, od čega indikativni iznos namijenjen podršci partnerskim organizacijama za provedbu projektnih aktivnosti kroz  tehničku pomoć iznosi  360.000,00 HRK. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 200.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 1.000.000,00 HRK. Domentaciju za prijavu na ovaj javni poziv potražite OVDJE

Kalendar događanja

« Studeni 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30