09.06.2016.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2016. godini kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu (Narodne novine, broj 26/16). Pozivaju se sve zainteresirane udruge koje imaju sjedište na hrvatskim otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja, da dostave svoje projektne prijave. Opći cilj Natječaja je financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima. Svu potrebnu dokumentaciju i obrasce potražite OVDJE

09.06.2016.

Predmet Natječaja je dodjela namjenskih bespovratnih financijskih sredstava za pokriće dijela troškova izrade specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, sukladno Programu »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta« za 2016. godinu (klasa: 310-26/16-01/27, urbroj: 525-09/1384-16-9 od 2. lipnja 2016. godine), u daljnjem tekstu: Program. Čitav tekst natječaja potražite OVDJE

09.06.2016.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 3. točka 2. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«. Čitav tekst natječaja potražite OVDJE

16.06.2016.

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.  Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva  i to u vidu podjele hrane u školama. Ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te  koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija  prema kriterijima  partnerske organizacije  za redovito primanje prehrane na  način na koji je školska prehrana organizirana.   Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je indikativni iznos od  9.360.000,00 HRK, od čega indikativni iznos namijenjen podršci partnerskim organizacijama za provedbu projektnih aktivnosti kroz  tehničku pomoć iznosi  360.000,00 HRK. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 200.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 1.000.000,00 HRK. Domentaciju za prijavu na ovaj javni poziv potražite OVDJE

17.06.2016.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 4. točka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«. Čitav tekst Javnog poziva potražize OVDJE

17.06.2016.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 4. točka 2. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«. Čitav tekst Javnog poziva potražite OVDJE

21.06.2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je Javni poziv za dostavu zahtjeva za iskazivanje načelne financijske podrške „tradicionalnim“ projektima iz Programa LIFE 2014. – 2020. koji se prijavljuju na natječaj za 2016. godinu. Predmet Poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na ovogodišnji natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni“ projekti. Na Program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost dodatnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz Javnog poziva. Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a završava: 1)  Za projekte iz potprograma Klima do 17. kolovoza 2016. / Za projekte iz potprograma Okoliš, prioritetnih područja: 1) Okoliš i učinkovitost resursa do 22. kolovoza 2016. 2)   Priroda i biološka raznolikost do 25. kolovoza 2016. 3) Upravljanje okolišem i informacije do 25. kolovoza 2016.
Tekst Javnog poziva, kao i pripadajuću potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

23.06.2016.

Javni poziv se objavljuje za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica (u daljnjem tekstu: Evidencija), koje moraju udovoljavati kriterijima iz točke 4. javnog poziva. Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske i Europske unije. Ponuditelj koji želi isporučivati sredstva za označavanje u skladu s člankom 32. Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda, dužan je pri podnošenju ponude priložiti sljedeću dokumentaciju u svrhu dokazivanja sposobnosti: 1) izvadak iz registra trgovačkog suda odnosno iz registra obrtnika, ne stariji od 6 mjeseci, 2) financijsko izvješće iz kojeg je razvidan ukupan godišnji prihod u posljednje tri financijske godine, ne starije od 6 mjeseci, 3) obrazac BON 1 i BON 2 ili SOL 2, ne stariji od 30 dana, 4) izjavu o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca, ovjerena kod nadležnog tijela, u kojem slučaju odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu (ne starija od 6 mjeseci), 5) potvrdu porezne uprave o stanju duga i doprinosa u RH, ne stariju od 30 dana.

Ponuditelj mora udovoljavati »Kriterijima za upis u Evidenciju dobavljača sredstava za označavanje goveda« te »Kriterijima kojima moraju udovoljavati sredstva za označavanje goveda«, a koji se mogu zatražiti na adresi: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb, soba 6.
Informacije se mogu dobiti na telefonski broj: (01) 6443-836;

Rok za dostavu ponude: 15 dana od objave poziva. Ponude se šalju isključivo poštom, i to na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb, uz naznaku: »Ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica – ne otvarati«. Zakašnjele, nepotpune ponude, kao i one koje ne udovoljavaju kriterijima iz točke 4. javnog poziva neće se razmatrati. Postupak izbora ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz točke 3. ovoga javnog poziva i udovoljavaju kriterijima iz točke 4. ovoga javnog poziva provest će Povjerenstvo koje osniva ministar poljoprivrede. Podnositelji ponuda bit će obaviješteni o izboru u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. Uprava će s izabranim ponuditeljima zaključiti ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

Ministarstvo poljoprivrede

27.06.2016.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 4. točki 3. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/16) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«. Čitav tekst, kao i uvjete natječaja potražite OVDJE

30.06.2016.

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Rok za prijavu na ovaj Javni poziv je 26. kolovoza 2016. godine. Detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu potražite OVDJE

Kalendar događanja

« Rujan 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30