16.06.2016.

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.  Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva  i to u vidu podjele hrane u školama. Ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te  koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija  prema kriterijima  partnerske organizacije  za redovito primanje prehrane na  način na koji je školska prehrana organizirana.   Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je indikativni iznos od  9.360.000,00 HRK, od čega indikativni iznos namijenjen podršci partnerskim organizacijama za provedbu projektnih aktivnosti kroz  tehničku pomoć iznosi  360.000,00 HRK. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 200.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 1.000.000,00 HRK. Domentaciju za prijavu na ovaj javni poziv potražite OVDJE

17.06.2016.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 4. točka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«. Čitav tekst Javnog poziva potražize OVDJE

17.06.2016.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 4. točka 2. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«. Čitav tekst Javnog poziva potražite OVDJE

21.06.2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je Javni poziv za dostavu zahtjeva za iskazivanje načelne financijske podrške „tradicionalnim“ projektima iz Programa LIFE 2014. – 2020. koji se prijavljuju na natječaj za 2016. godinu. Predmet Poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na ovogodišnji natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni“ projekti. Na Program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost dodatnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz Javnog poziva. Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a završava: 1)  Za projekte iz potprograma Klima do 17. kolovoza 2016. / Za projekte iz potprograma Okoliš, prioritetnih područja: 1) Okoliš i učinkovitost resursa do 22. kolovoza 2016. 2)   Priroda i biološka raznolikost do 25. kolovoza 2016. 3) Upravljanje okolišem i informacije do 25. kolovoza 2016.
Tekst Javnog poziva, kao i pripadajuću potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

23.06.2016.

Javni poziv se objavljuje za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica (u daljnjem tekstu: Evidencija), koje moraju udovoljavati kriterijima iz točke 4. javnog poziva. Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske i Europske unije. Ponuditelj koji želi isporučivati sredstva za označavanje u skladu s člankom 32. Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda, dužan je pri podnošenju ponude priložiti sljedeću dokumentaciju u svrhu dokazivanja sposobnosti: 1) izvadak iz registra trgovačkog suda odnosno iz registra obrtnika, ne stariji od 6 mjeseci, 2) financijsko izvješće iz kojeg je razvidan ukupan godišnji prihod u posljednje tri financijske godine, ne starije od 6 mjeseci, 3) obrazac BON 1 i BON 2 ili SOL 2, ne stariji od 30 dana, 4) izjavu o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca, ovjerena kod nadležnog tijela, u kojem slučaju odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu (ne starija od 6 mjeseci), 5) potvrdu porezne uprave o stanju duga i doprinosa u RH, ne stariju od 30 dana.

Ponuditelj mora udovoljavati »Kriterijima za upis u Evidenciju dobavljača sredstava za označavanje goveda« te »Kriterijima kojima moraju udovoljavati sredstva za označavanje goveda«, a koji se mogu zatražiti na adresi: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb, soba 6.
Informacije se mogu dobiti na telefonski broj: (01) 6443-836;

Rok za dostavu ponude: 15 dana od objave poziva. Ponude se šalju isključivo poštom, i to na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb, uz naznaku: »Ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica – ne otvarati«. Zakašnjele, nepotpune ponude, kao i one koje ne udovoljavaju kriterijima iz točke 4. javnog poziva neće se razmatrati. Postupak izbora ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz točke 3. ovoga javnog poziva i udovoljavaju kriterijima iz točke 4. ovoga javnog poziva provest će Povjerenstvo koje osniva ministar poljoprivrede. Podnositelji ponuda bit će obaviješteni o izboru u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. Uprava će s izabranim ponuditeljima zaključiti ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

Ministarstvo poljoprivrede

27.06.2016.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 4. točki 3. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/16) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«. Čitav tekst, kao i uvjete natječaja potražite OVDJE

30.06.2016.

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Rok za prijavu na ovaj Javni poziv je 26. kolovoza 2016. godine. Detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu potražite OVDJE

01.07.2016.

Povodom treće godišnjice poslovanja na hrvatskom tržištu opskrbe električnom energijom, tvrtka RWE Hrvatska pokreće donacijski natječaj pod nazivom „Umirovljenici i RWE u akciji!“ Cilj natječaja je poticanje inicijativa, projekata i kampanja aktivnog provođenja umirovljeničkih dana naših starijih sugrađana. Na javni natječaj RWE-a za dodjelu sredstava mogu se prijaviti sve registrirane nevladine udruge, društva i centri koji se bave unapređenjem kvalitete života naših starijih sugrađana. Pozivamo vas da prijavite svoje projekte! RWE će odabrati najbolje prijavljene projekte te će ih sponzorirati nepovratnim iznosima u visini do 10.000 kuna, ovisno o projektu. Sve zaprimljene prijave ocijenit će povjerenstvo koje će imenovati RWE. Ključni kriteriji za odabir projekata su: kvaliteta i originalnost projekta, odnosno korisnost projekta za lokalnu/širu društvenu zajednicu i doprinos boljem položaju umirovljenika u društvu.  Povjerenstvo će najkasnije do 15.8.2016. odabrati jedan ili više prijavljenih projekata kojima će RWE u suradnji s dobavljačima, partnerima, kupcima i građanima osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju. Pobjednici natječaja imaju pravo na maksimalan nepovratni iznos donacije u vrijednosti do 10.000,00 kuna po prijavljenom projektu, odnosno kampanji. Prijave se primaju od 15.6.2016. do 1.8.2016. Sve potrebne informacije o uvjetima donacijskog natječaja, kao načinu na koji možete prijaviti svoj projekt možete naći u Pravilniku donacijskog natječaja. Sve detaljnije informacije o ovom donatorskom natječaju potražite OVDJE

01.07.2016.

Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji programi/projekti obuhvaćaju zaštitu okoliša i/ili prirode da dostave svoje projekte/programe za 2016. godinu, radi moguće financijske potpore. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za prioritetno područje zaštite okoliša.
Čitav tekst Javnog poziva potražite OVDJE
Potrebne dokumente i obrasce potražite OVDJE

07.07.2016.
Inicijativa Hrvatska može bolje raspisuje natječaj za dodjelu jedne stipendije studentu ili studentici, roditelju malog djeteta. Tijekom procesa organizacije prosvjeda podrške obrazovnoj reformi, građani su donirali sredstva putem crowdfunding platforme Indiegogo s ciljem podrške organizaciji prosvjeda te je od prikupljene svote ostalo 12.000 kn. Inicijativa Hrvatska može bolje tim sredstvima želi pomoći roditeljima s malom djecom, koji su, usprkos okolnostima, nastavili školovanje i prepoznali njegovu važnost, kao i skrenuti pozornost na važnost socijalne dimenzije obrazovne politike. Inicijativa Hrvatska može bolje dodijelit će jednu stipendiju u iznosu od 1.200,00 kn mjesečno tijekom 10 mjeseci akademske godine 2016./2017. (počevši s listopadom 2016. godine). Na natječaj se mogu prijaviti roditelji do navršene 27. godine života, redovni studenti na javnom učilištu u Republici Hrvatskoj, koji ne primaju drugu stipendiju iz bilo kojeg tuzemnog ili inozemnog izvora. Stipendija će se dodijeliti na temelju prosjeka ocjena zadnje dvije godine u odnosu na prosjek studija. Dodatni bodovi mogu se ostvariti studira li student/ica izvan mjesta prebivališta, ako je aktivan/na u zajednici te ukoliko joj/mu je partner/ica student. Dobitnik ili dobitnica stipendije ima uvjet osmišljavanja javnog događaja, usmjerenog prvenstveno studentima, na temu usklađivanja roditeljskih obveza s obrazovanjem, i/ili studiranjem, u kontekstu reforme obrazovanja, a organizatori se obvezuju pružiti svu logističku podršku za organizaciju takvog događaja.O dobitniku/ici stipendije odlučit će povjerenstvo sastavljeno od organizacijskog tima Inicijative Hrvatska može bolje i predstavnika medija koji se bave obrazovanjem. Natječaj je otvoren do 20. srpnja 2016. godine u 23.59, a rezultati će biti objavljeni 1. rujna 2016. godine. Sve privatne informacije prijavljenih osoba koristit će se isključivo za potrebe dodjele stipendije, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.Za sva pitanja vezana uz natječaj za dodjelu stipendije “Hrvatska može bolje: obitelj i obrazovanje idu zajedno” obratite nam se putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem facebook stranice Hrvatska može bolje. Obrazac za prijavu potražite OVDJE

Kalendar događanja

« Prosinac 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31