06.05.2016.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću, u suradnji s Hrvatskom mrežom volonterskih centara dodjeljuju nagradu temeljem koje će dvije udruge dobiti stručnu podršku u realizaciji programa kako bi se povećala vidljivost aktivnosti udruga koje djeluju za opće dobro te promoviralo društveno odgovorno poduzetništvo. Javnim pozivom i dodjelom nagrada želi se promovirati volonterstvo kod mladih te poticati uključivanje mladih u pripremu i provedbu programa školskog volontiranja, odnosno programadruštveno korisnog učenja, kako bi se dodatno naglasile koristi aktivnog sudjelovanja mladih osoba u društvu putem volontiranja kao i stjecanje vrijednih kompetencija, vještina i iskustava koje će moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju.  Nagrada se dodjeljuje za prijedloge društveno korisnih programa udruga za koje će se putem javnih kampanja promovirati volonterstvo kod učenika srednjih škola i studenata. Javne kampanje za programe koji se prijavljuju na natječaj moraju se provoditi u razdoblju između 15. listopada 2016. do 31. prosinca 2016. godine. Nagrada se dodjeljuje u vidu stručne podrške savjetnika mentora za odnose s javnošću te studenata odnosa s javnošću u osmišljavanju medijskih i komunikacijskih planova nagrađenih udruga. Dodjela nagrade organizira se u okviru manifestacije Dani otvorenih vrata udruga 2016. koja će se održati od 23. do 25. svibnja 2016. Detaljnije informacije o Javnom pozivu potražite: OVDJE , a prijavni obrazac za ovaj javni poziv preuzmite: Prijavni obrazac_DOVU nagrada.doc

09.05.2016.

Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u trajno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 22.800.000,00 kuna.  Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%. Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava. Detaljnije o ovom Javnom pozivu potražite: OVDJE

10.05.2016.

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo branitelja objavilo je:”Javni poziv za Mjeru sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja ugovorenih u okviru programa Europske unije”. Navedeni javni poziv otvoren je u razdoblju od 9. svibnja do 30. rujna 2016. godine. Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva preuzmite:
- Javni poziv Ministarstvo branitelja RH 2016.pdf 
zahtjev zadruge projekti EU 2016 Ministarstvo branitelja.doc

11.05.2016.

Cilj ovog natječaja je pomoći provedbu i realizaciju projekata u kulturi, umjetnosti, obrazovanju i znanosti koji su temeljeni na novim idejama, inovativnom pristupu i originalnosti u okviru sljedećih Programskih područja financiranja: 1. Inovativnost u kulturi i umjetnosti te 2. Obrazovanje i znanost. Glavni kriteriji za odabir korisnika donacija bit će kvaliteta projekta i njegova inovativnost, kao i objektivne mogućnosti realizacije. Procjena projektnih prijava se vrši na temelju Obrasca za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta koji je sastavni dio natječajne dokumentacije te glasova zaposlenika HBOR-a. Temeljem ovog Natječaja ne postoji pravo na dodjelu donacija, a HBOR zadržava pravo ne dodijeliti donaciju niti jednom od prijavljenih projekata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama banke po završetku postupka dodjele donacija. Detaljne informacije oovom Javnom pozivu potrežite OVDJE.

12.05.2016.

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je javne pozive za programe bespovratnih potpora s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni. Objavljeni su javni pozivi za program „POTPORE DOGAĐANJIMA", poziv za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK te dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija, a objavljen je i PROGRAM DODJELE DE MINIMIS POTPORA za razvoj turističkog sektora koji je usvojen na prvoj sjednici Turističkog vijeća HTZ-a. Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2016. godini uređuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti koje HTZ dodjeljuje poduzetnicima za sufinanciranje troškova. Naime, potpore prema ovom programu, Hrvatska turistička zajednica će dodjeljivati u skladu s uredbom Europske komisije (1407/13 od 18. 12. 2013.) o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore. HTZ je upravo na temelju ovog Programa raspisao spomenute javne pozive, a uskoro će biti raspisan i javni poziv za projekte turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima. Predmet Javnog poziva za „Potpore događanjima" je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značenja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose ciljevima kao što su unapređenje turističkog proizvoda (ponude) pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini, produljenje turističke sezone, povećanje turističkog prometa i jačanje snage brenda hrvatskog turizma. Potpore će se odobravati za organizaciju i realizaciju događanja prema programima: potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima, potpore nacionalnim i regionalnim događanjima te potpore za TOP događanja. Javni poziv otvoren je do 30. svibnja 2016. godine. Javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK te dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija objavljen je s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za uspješni razvoj nove ponude složenih turističkih proizvoda za turističko tržište posebnih interesa koji su preduvjet za poboljšanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma, produženje sezone i tržišnu valorizaciju turističkih potencijala svih hrvatskih područja. Korisnicima ovih potpora bit će osigurana tehnička i savjetodavna podrška do kraja 2016. u vidu opće i specifične savjetodavne podrške u pitanjima pripreme i provedbe poslovnog plana i modela DMK te podrške u pitanjima razvoja novih složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa. Javni poziv otvoren je do 30. svibnja 2016. godine. Detaljnije informacije o svim Javnim pozivima od HTZ-a, potražite OVDJE

13.05.2016.

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta za  organizaciju manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2016. godini. Prihvatljivi korisnici su organizatori  gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te  lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta,  kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda,  sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to: 1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove) 2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika, Turističke zajednice gradova , općina i županija ( za gospodarske manifestacije; izložbe, sajmove). Prihvatljivi su troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa i dr. Neprihvatljivi su troškovi poreza na dodanu vrijednost, nabave/kupovine potrošne robe, transporta i prijevoza, dnevnice, boravak i noćenje u hotelu, ugovori o uslugama, plaćama suradnika, domjenci, catering i sl. Intenzitet potpore je do 40% ukupnih troškova manifestacije. Sredstva za pokroviteljstvo/sufinanciranje putem ovog Javnog poziva u iznosu od 1.200.000,00 HRK osigurana su u proračunu Ministarstva. 
Tekst Javnog poziva preuzmite: Javni poziv promidžba 2016.pdf
Prijavni obrazac preuzmite: Prijavni obrazac - promidžba 2016..docx

17.05.2016.

U natječaju za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (Narodne novine 46/2015) i Izmjene natječaja za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (Narodne novine 76/2015) (u daljnjem tekstu: Natječaj) na temelju Odluke (klasa: 320-01/16-01/162; urbroj: 525-08/0520-16-1 od 9. svibnja 2016. točka 4. stavak 1. Natječaja se mijenja i sada glasi: »Sredstva javne potpore iznose ukupno 16.860.000 eura u kunskoj protuvrijednosti«. U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmjenjen.

17.05.2016.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima: aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone, izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima, razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista, razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone. javni poziv otvoren je do 03. lipnja, 2016. godine. Tekst Javnog poziva potražite OVDJE

17.05.2016.

Turistička zajednica Grada Metkovića i Mjesni odbor Sveti Nikola Metković u sklopu akcije PERUNIKA objavljuju Javni poziv za kandidiranje najljepše uređenoga balkona, okućnice ili vrta ustanove na području Grada Metkovića. Pozivaju se svi zainteresirani za sudjelovanje da najkasnije do 1. lipnja 2016. pošalju kandidaturu na adresu: ”Turistička zajednica Grada Metkovića, Ante Starčevića 3, 20 350 Metković” ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Uz prijavu nam obavezno dostavite: 1) ime i prezime vlasnika, 2) adresu i broj telefona 3) 3 fotografije kandidiranog balkona, okućnice ili vrta ustanove. Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati ured Turističke zajednice Grada Metkovića. Dodjela nagrada pobjednicima i zahvalnica svim sudionicima održati će se na Svjetski dan zaštite okoliša, 5. lipnja 2016. godine. Kako bismo svi zajedno sudjelovali u uređenju našega grada, pozivamo vas da se odazovete ovoj akciji.

17.05.2016.

1. ‘Neretvanska maslina’ dodjeljuje se najboljoj knjizi, (bez obzira na književnu vrstu) i njenom autoru za postignute visoke književne, estetske i umjetničke domete u tematiziranju potrebe očuvanja prirode, kao i tradicijskih, baštinskih vrijednosti bilo kojeg hrvatskog kraja – čime se daje prinos očuvanju materijalne i nematerijalne baštine hrvatskog naroda te humanizmu kao temeljnom odnosu života na Zemlji.

Nagrada se dodjeljuje za knjigu objavljenu 2015. godine, pisanu hrvatskim standardnim jezikom. Nagrada se sastoji od pisanog dokumenta, novčanog iznosa, i ekoloških neretvanskih proizvoda ekstradjevičanskog maslinova ulja i visokokvalitetnog vina.

2. Nagrade će biti dodijeljene na završnoj svečanosti 8. Neretvanskih pjesničkih susreta Maslini u lice koji će se održati 11.-14. kolovoza u čast Blagdana Velike Gospe.

3. Četiri (4) primjerka knjige poslati na adresu: Gradska knjižnica Opuzen, Trg Opuzenske bojne 2, 20355 OPUZEN (s naznakom: za „Maslinu“), do 1. srpnja 2016.

Kalendar događanja

« Prosinac 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31