19.04.2016.

Grad Ploče dodijelit će: 10 stipendija temeljem uspjeha: 10 studentskih stipendija studentima druge ,treće i više godine studija te apsolventima, 5  stipendija temeljem socijalnog statusa: 2 studentske stipendije studentima prve godine studija te 3 studentske stipendije studentima druge, treće i više godine studija te apsolventima, 5 stipendija za deficitarna zanimanja: 5 studentskih stipendija studentima druge,treće i više godine studija te apsolventima za deficitarna zanimanja s područja medicine -2; arhitekture-1; elektrotehnike i računarstva -1; građevine-1. Natječaj potražite i preuzmite na: http://www.ploce.hr/hr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=76&Itemid=1184

21.04.2016.

U Proračunu Dubrovačko - neretvanske županije za 2016. godinu osigurat će se sredstva za financijsku potporu programa gradskih i općinskih sportskih zajednica, granskih sportskih saveza kao i sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu definiranih prioritetima utvrđenima od strane Povjerenstva Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje javnih potreba u sporta u 2016. godini je 2.000.000 kuna. Putem ovog javnog poziva sportskim udrugama dodijelit će se iznos od 905.000 kn. Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Dubrovačko-neretvanske županije, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba u sportu, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu, što je podrobnije određeno u Uputama za prijavitelje. Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju imati RNO broj, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama i podnijele zahtjev Uredu državne uprave za izmjenu podataka u Registru udruga te moraju ispunjavati i sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje. Detaljnije informacije o ovom javnom pozivu DNŽ potražite na: http://edubrovnik.org/novost.php?id=6435

25.04.2016.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“. Procedura dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“ utemeljena je u Zakonu o otocima (Narodne novine, broj 34/99,149/99, 32/02 i 33/06) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine, broj 47/07). Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači, dodjeljuje se godišnje, u vidu plakete i makete, proizvođačima koji imaju sjedište tvrtke na otocima i koji nominirane proizvode izrađuju na otocima. Detaljnije informacije o ovom javnom pozivu potražite na: https://razvoj.gov.hr/djelokrug-1939/regionalni-razvoj/otoci-i-priobalje/hrvatski-otocni-proizvod/javni-poziv-za-dodjelu-oznake-hrvatski-otocni-proizvod/136

26.04.2016.

Ministarstvo graditeljstva na svojim je mrežnim stranicama objavilo kako se 28. travnja trajno zatvara poziv Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.2.“. Budući da je iznos sredstava koji je tražen u zaprimljenim projektnim prijedlozima premašio raspoloživu alokaciju, u Ministarstvu su natječaj odlučili trajno zatvoriti. Osim obustave poziva, otkazana je i informativna radionica koja se trebala održati 27. travnja u prostorijama Ministarstva. U okviru poziva dodjeljivala su se sredstva za energetsku obnovu javnih zgrada poput javnih visokih učilišta, škola i vrtića koji su u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Prema nedavno objavljenom indikativnom planu poziva iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. za 2016. godinu, u kategoriji poticanja energetske učinkovitosti, očekuje se objava novih poziva za privatni uslužni sektor (trgovina i turizam), javni sektor, vlasnike obiteljskih kuća i zgrada. Detaljnije informacije potražite klikom na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1157

27.04.2016.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz: 1) Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam 2) Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma , 3) Mjera C - sigurnost , 4) Mjera D - prepoznatljivost . Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači. Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 31.05.2016. Detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu potražite na: http://www.mint.hr/UserDocsImages/1_160427_KTG016_poziv.pdf

28.04.2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisalo je javni natječaj za dodjelu nagrada i priznanja za dostignuća na području zaštite okoliša u 2016. godini. Nagradit će se najbolji projekti poslovnog sektora, jedinica lokalne samouprave, udruga i odgojno-obrazovnih ustanova. Rok za podnošenje prijava je 60 dana. Prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe. Priznanja i nagrade dodjeljuju se za više područja - za poslovni sektor, jedinice lokalne samouprave, udruge i odgojno-obrazovne ustanove. U poslovnom sektoru će se nagrade i priznanja dodijeliti u četiri glavne kategorije - za doprinos zaštiti okoliša kroz unaprjeđenje ili realizaciju projekata u sustavima upravljanja, za novi proizvod i uslugu koji doprinose održivom razvoju, za primjenu inovativnog rješenja u području proizvodnih procesa i metoda te za međunarodnu poslovnu suradnju. Određena je i dodatna peta kategorija za projekte kojima se značajno doprinosi očuvanju bioraznolikosti i podržavanju prirodnih ekosustava, a pobjednik u ovoj dodatnoj kategoriji bira se između tvrtki koje su se prijavile za neku od osnovnih kategorija. Finaliste ove nacionalne nagrade iz poslovnog sektora Ministarstvo će prijaviti za Europsku poslovnu nagradu za okoliš koja se dodjeljuje na razini EU-a svake dvije godine. Za jedinice lokalne i regionalne samouprave dodijelit će se priznanja i nagrade za doprinos zaštiti okoliša koji uključuje postupanje u smislu boljeg gospodarenja otpadom, mjere energetske učinkovitosti, poticanja održivog transporta, provedbu zelene javne nabave ili zaštite okoliša u bilo kojem vidu. Udrugama civilnog društva će se nagrade i priznanja dodjeljivati za uspješnu realizaciju, inovativnost i održivost projekata kojima se promiče i unaprjeđuje zaštita okoliša i energetska učinkovitost. Detaljnijeinformacije o ovom javnom pozivu potražite na: http://www.mzoip.hr/doc/javni_natjecaj_za_dodjelu_priznanja_i_nagrada_za_dostignuca_na_podrucju_zastite_okolisa_u_2016_godini.pdf

29.04.2016.

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske. Udruge mogu prijaviti projekt lokalnog volonterskog centra za sljedeće aktivnosti: aktivnosti usmjerene na izobrazbu građana, volontera i organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera, aktivnosti usmjerene na osposobljavanje organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem i promociju potvrde, aktivnosti usmjerene na organizaciju volonterskih programa za studente i učenike srednjih škola (ukoliko u lokalnoj zajednici nema ni jedne srednje škole, onda učenike osnovnih škola) tijekom školskih praznika u županijama koje pokrivaju lokalni volonterski centri, aktivnosti usmjerene na promociju prakse i vrijednosti volontiranja - provođenje volonterskih akcija, kampanja, dodjela nagrada za najbolje volontere, te širenje informacija o dobrobiti volonterskog rada, aktivnosti usmjerene na razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada - osnivanje baze podataka volontera i organizatora volontiranja. Prijavitelj može prijaviti jedan projekt lokalnog volonterskog centra u sklopu prioritetnog područja i svih navedenih aktivnosti na razdoblje provedbe projekta od 6 do 12 mjeseci. Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva, koja je usmjerena na promoviranje i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, a koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu socijalne politike i mladih, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Prijavitelj mora udovoljiti i drugim uvjetima koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje. Rok za podnošenje prijava je do 27. svibnja, 2016. godine. Detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu potražite klikom na: http://www.mspm.hr/novosti/najave/poziv_za_prijavu_jednogodisnjih_projekata_lokalnih_volonterskih_centara_u_2016_godini

29.04.2016.

Zaklada Adris raspisuje “Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris” za sljedeće programe Zaklade: ”ZNANJE I OTKRIĆA”: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima, te, ”STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA”: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja. Opći kriteriji za dodjelu sredstava su: kvaliteta prijedloga projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade, originalnost, stupanj inovacije i napretka, objektivna i transparentna financijska procjena, doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva, strateška važnost prijedloga projekta/programa i njegova sposobnost da unaprijedi područje projekta/programa, ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore vrijednost ostalih prijavljenih projekata i programa. Uvjete natječaja pregledajte na: Natječaj-Zaklada Adris 2016..pdf

02.05.2016.

Hrvatske autoceste d.o.o. raspisale su Javni natječaj za   dodjelu sredstava za cestarinu koja se ostvaruje kao dodjela prava korištenja autoceste i objekata pod naplatom cestarine, pod upravljanjem Hrvatskih autocesta, bez plaćanja naknade (financijska potpora) za organizacije civilnog društva koje provode programe humanitarnog karaktera u svrhu zaštite i promicanja zdravlja djece, pružanja pomoći oboljeloj djeci te pružanja pomoći djeci s invaliditetom i posebnim potrebama. Hrvatske autoceste dodjeljuju sredstva za cestarinu u iznosu od 200.000,00 kn. Javni natječaj je otvoren do 06. svibnja 2016. do 15:00 sati. Sve potrebne informacije i Obrasce za ovaj Javni poziv potražite klikom na: http://hac.hr/hr/javni-natjecaj-za-financiranje-humanitarnih-projekata-

04.05.2016.

Nakon obustave natječaja namijenjenih izgradnji i opremanju proizvodnih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, u Ministarstvu poduzetništva i obrta najavili su u svibnju objavu novog natječaja pod nazivom "Ulaganje u proizvodne kapacitete MSP". Stoga pozivaju zainteresiranu javnost na usmenu javnu raspravu o pozivu koja će se održati 4. svibnja 2016. godine u Kino dvorani Ministarstva poduzetništva i obrta s početkom u 10:00 sati. Prema nacrtu uputa za prijavitelje spomenutog poziva, za njegovu je provedbu osigurano 867.000.000 kuna namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzećima pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 300.000 do 30.000.000 kuna. Također, smanjen je broj prijavnih obrazaca i opseg obvezne dokumentacije koja se predavala prilikom prijave, a smanjen je i broj faza obrade projektnih prijedloga. Detaljnije informacije o Nacrtu ovog Javnog poziva potražite klikom na: https://poduzetnistvo.gov.hr/UserDocsImages/EU%20projekti/P6_UPK_%20UzP_2904_Nacrt.pdf

Kalendar događanja

« Prosinac 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31